Rynek pracy jako system specjalnej regulacji cz. II

0
comments

Z Ustawy zasadniczej RFN daje się wyraźnie wywieść priorytet dla gospodarki rynkowej, przy czym nakłada ona na państwo obowiązek tworzenia warunków dla bezpieczeństwa socjalnego jego obywateli. W odniesieniu do rynku pracy wykładnia ta oznacza zastąpienie koordynacji rynkowej przez kooperację partnerów rynkowych i systemową regulację specjalną. Kooperacja partnerów rynkowych nierozerwalnie związana jest z autonomią taryfową, którą gwarantuje konstytucyjna zasada wolności koalicji partnerów socjalnych. Umożliwia to związkom zawodowym i konfederacjom pracodawców zawieranie układów taryfowych regulujących stosunki pracy. Najniższe płace taryfowe są uznawane za płace minimalne w danej branży na terenie obowiązywania układu zbiorowego, za wyjątkiem przedsiębiorstw niezrzeszonych. W RFN nie ma państwowej regulacji plac minimalnych. Z szesnastu największych organizacji związkowych w przemyśle decydujące znaczenie podczas rokowań placowych ma związek zawodowy metalowców (IG-Metal) oraz służb publicznych, transportu i komunikacji (OTV). Szacuje się, że 90% umów o pracę odpowiada warunkom wynegocjowanym w układach zbiorowych. Świadczy to o nadzwyczajnym ekonomicznym znaczeniu tych układów i przesądza jednocześnie o wyjątkowym charakterze rynku pracy w systemie socjalnej gospodarki rynkowej 5.

przeczytaj wszystko

Wnioski z doświadczeń niemieckich dla Polski

0
comments

Polska weszła na drogę uprzemysłowienia o wiele później niż Niemcy. Stąd też polityka zatrudnienia i rynku pracy w Polsce ma do rozwiązania jakościowo odmienne problemy i przeciwdziałanie bezrobociu odbywa się w zupełnie innych warunkach instytucjonalnych. Chociaż w obydwu krajach proces transformacji gospodarki związany jest z szybkim wzrostem bezrobocia, to w Polsce mamy jednak odmienną strategię reform. Zjednoczenie Niemiec powiązane było z likwidacją granic, wprowadzeniem w pełni wymienialnej waluty i powiązaniem gospodarki wschodnioniemieckiej z systemem międzynarodowej konkurencji. Powstała silna presja na wzrost płac realnych, która stała się jedną z przyczyn szybkiego spadku zatrudnienia. W Polsce transformacja gospodarki dokonuje się w wolniejszym tempie przy jednoczesnym spadku płacy realnej, co powoduje, że nacisk na redukcję zatrudnienia w przedsiębiorstwach jest o wiele mniejszy. Nie oznacza to jednak, że o powodzeniu polskich reform nie zadecyduje rynek pracy. Trzeba bowiem pamiętać, że nie można zmniejszyć dystansu technologicznego i luki produkcyjnej Polski w stosunku do Europy Zachodniej bez wzrostu bezrobocia i reformy dawnego systemu zatrudnienia. Można zatem spodziewać się pewnej fazy w procesie transformacji, w której nastąpi silny wzrost bezrobocia spowodowany procesami restrukturyzacji gospodarki. W tym momencie akceptacja społeczna dalszych reform możliwa będzie tylko przy skoncentrowanej pomocy instytucji rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.

przeczytaj wszystko

Rynek pracy jako system specjalnej regulacji

0
comments

Realizowany w Republice Federalnej Niemiec ustrój socjalnej gospodarki rynkowej znajduje wyraźne podstawy normatywne w Konstytucji. W Konstytucji określone są najistotniejsze pryncypia systemu rynku pracy. Wśród konstytucyjnych zasad wymienia się wolność osobistą, równość wobec prawa, wolność koalicji partnerów socjalnych oraz wolny wybór zawodu, miejsca pracy i kształcenia 1.

przeczytaj wszystko

Proces realizacji ABM

0
comments

Można zauważyć przesuwanie się priorytetów w procesie realizacji ABM. Początkowo stosowano ten instrument, aby zapobiec bezrobociu koniunkturalnemu. Od 1977 roku preferowano wspieranie grup problemowych rynku pracy i jednocześnie forsowano tworzenie miejsc pracy w służbach socjalnych. Pod koniec lat siedemdziesiątych doszły jeszcze względy regionalne i od tego czasu przydział środków uzależniony byl od poziomu i struktury bezrobocia w regionie. Można powiedzieć, że priorytet przesuwał się z aspektu zatrudnieniowego, przez cele polityki rynku pracy, w kierunku realizacji zadań polityki strukturalnej, przy czym podejście globalne zastępowane było przez regionalnie zorientowane wykorzystanie środków.

przeczytaj wszystko

Miejsca pracy dla bezrobotnych (ABM)

0
comments

Miejsca pracy tworzone dla bezrobotnych powinny prowadzić do ich reintegracji zawodowej i przejścia na pierwszy rynek pracy. Gminy odgrywają szczególnie ważną rolę w procesie implementacji miejsc pracy w ramach ABM. Na przykład w federalnym programie specjalnym dla regionów ze szczególnymi problemami zatrudnieniowymi z 1979 roku gminy stanowiły 31,8% ogółu podmiotów partycypujących w ABM i wykorzystywały 49,9% środków 6. Na drugim miejscu znalazły się organizacje komunalne.

przeczytaj wszystko

W RFN lokalne i regionalne inicjatywy zatrudnieniowe finansowane są:

0
comments

– ze środków Komisji Wspólnoty Europejskiej,

– przez Federalny Urząd Pracy zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w ustawie o popieraniu pracy,

przeczytaj wszystko

Zakaz prywatnego pośrednictwa pracy

0
comments

W latach osiemdziesiątych stopa pośrednictwa Federalnego Urzędu Pracy wahała się między 1/4 a 1/3, stopień wykorzystania między 2/3 a 3/4, a wskaźnik udziału w rynku między 1/6 a 1/4. Wielkość tych wskaźników jest uzależniona od sytuacji na rynku pracy. W porównaniu z latami sześćdziesiątymi udział w rynku kształtuje się na podobnym poziomie, przy czym stopa pośrednictwa jest niższa, a wskaźnik wykorzystania wyższy. Publiczne pośrednictwo pracy w latach osiemdziesiątych, przy mniejszym zapotrzebowaniu gospodarki na kadry, zachowało ten sam udział w rynku przez wzrost liczby osób faktycznie zatrudnionych spośród skierowanych do pracy 30.

przeczytaj wszystko

Lubię Tatuaże Damskie i chcę o nich porozmawiać

0
comments

Opowiem o czymś, co nie jest dla mnie wcale łatwe, a to dlatego, że Tatuaże Damskie o wiele bardziej podobają mi się od męskich i nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że jestem facetem. Nie jest tak, że mam jakieś zaburzenia związane z homoseksualizmem, czy coś w tym stylu, co to to nie. Kobiety jak najbardziej mi się podobają i od zawsze tak było i zawsze tak będzie, co do tego nie mam wątpliwości. Jednak lubię delikatne dziarki, ale nie mam wystarczająco odwagi żeby się na taką zdecydować. W gronie moich znajomych koledzy, którzy mają tatuaż wyglądają jak typowe dziary dla mężczyzn. Jeden ma chińskiego smoka na ramieniu, jaki dodatkowo przechodzi mu na klatkę piersiową, z kolei drugi na przedramieniu wytatuował sobie napis w języku łacińskim, który po przetłumaczeniu na nasz polski język brzmi „zawsze wierny” i odnosi się to do jego przekonań i wartości jakie wyznaje w życiu.

przeczytaj wszystko

Makroekonomiczna koncepcja analizy bezrobocia

0
comments

Oprócz kwantyfikacji i endogenicznego charakteru zmiennych, makroekonomiczna koncepcja analizy bezrobocia uwzględniać musi fakt, że nie każde bezrobocie można zredukować przez wzrost rozmiarów popytu. Rzadko bowiem udaje się obniżyć stopę bezrobocia bez wzrostu ogólnego poziomu cen. Analiza bezrobocia musi zatem brać pod uwagę kwestię inflacji. Inflację i bezrobocie można uznać za dwa podstawowe problemy społeczno- -gospodarcze współczesnych systemów ekonomicznych opartych na gospodarce rynkowej. Ich nasilenie świadczy łącznie o poziomie tzw. dyskomfortu ekonomicznego 3.

przeczytaj wszystko

Bezrobocie strukturalne w latach osiemdziesiątych

0
comments

Od 1983 roku RFN przeżywała niespotykanie długą fazę rozwoju. Zauważalny był wzrost zatrudnienia i liczba zawodowo czynnych na przełomie lat 1986/1987 osiągnęła ponownie poziom z 1980 roku. W podobnej skali rosły jednak rozmiary podaży pracy, co powodowało, że bezrobocie do końca lat osiemdziesiątych zmieniało się nieistotnie. Od 1985 roku, kiedy to bezrobocie osiągnęło największe rozmiary i wynosiło przeciętnie rocznie 2,3 miliona osób, nie spadło ono poniżej 2 milionów. Szansa likwidacji bezrobocia w okresie koniunktury była dużo mniejsza niż w kryzysowym 1975 roku, w którym przeciętna długość bezrobocia wynosiła 3,9 miesiąca, podczas gdy w 1986 roku już 6,5 miesiąca. W tymże roku 32,2% ogółu bezrobotnych pozostawało bez pracy do 3 miesięcy, 35,8% od 3 do 12 miesięcy, a 31,9% powyżej roku. Struktura bezrobotnych według wieku przedstawiała się o wiele korzystniej niż w krajach EWG. Bezrobotni poniżej 20 lat stanowili 7,3%, a w wieku 20-25 lat 17,3% ogółu nieczynnych zawodowo. Czas potrzebny na obsadzenie wolnego stanowiska przez urząd pracy zmniejszył się z sześciu tygodni w 1975 roku do czterech w 1986 roku. Rozmiary „cichej rezerwy” (stille Reserve), tzn. bezrobotnych nie rejestrujących się w urzędach pracy, szacowane były w granicach 1,1 min osób. Bezrobocie stało się poważnym problemem, związanym z wysokimi kosztami społeczno- -gospodarczymi. Dopiero w 1990 roku obniżyło się poniżej poziomu 2 milionów osób, na co wpływ miało zjednoczenie Niemiec.

przeczytaj wszystko

Powiązanie polityki rynku pracy z polityką strukturalną

0
comments

Brak zatrudnieniowo zorientowanej makroekonomicznej polityki gospodarczej powoduje, że polityce rynku pracy przypisuje się coraz więcej zadań. Niemiecka koncepcja polityki rynku pracy z lat sześćdziesiątych nie jest w stanie sprostać tym zadaniom i nowym wyzwaniom okresu transformacji. Nieadekwatność ustawy o popieraniu pracy (AFG) znalazła swój wydźwięk w projekcie przedłożonym parlamentowi przez posłów z frakcji SPD w lutym 1993 roku. Propozycja ta zmierza do zastąpienia wspomnianej regulacji prawnej przez ustawę o popieraniu pracy i struktury (Arbeits- und Strukturförderungsgesetz- ASFG) 5.

przeczytaj wszystko