Monthly Archives Listopad 2018

Rynek pracy jako system specjalnej regulacji cz. II

0
comments

Z Ustawy zasadniczej RFN daje się wyraźnie wywieść priorytet dla gospodarki rynkowej, przy czym nakłada ona na państwo obowiązek tworzenia warunków dla bezpieczeństwa socjalnego jego obywateli. W odniesieniu do rynku pracy wykładnia ta oznacza zastąpienie koordynacji rynkowej przez kooperację partnerów rynkowych i systemową regulację specjalną. Kooperacja partnerów rynkowych nierozerwalnie związana jest z autonomią taryfową, którą gwarantuje konstytucyjna zasada wolności koalicji partnerów socjalnych. Umożliwia to związkom zawodowym i konfederacjom pracodawców zawieranie układów taryfowych regulujących stosunki pracy. Najniższe płace taryfowe są uznawane za płace minimalne w danej branży na terenie obowiązywania układu zbiorowego, za wyjątkiem przedsiębiorstw niezrzeszonych. W RFN nie ma państwowej regulacji plac minimalnych. Z szesnastu największych organizacji związkowych w przemyśle decydujące znaczenie podczas rokowań placowych ma związek zawodowy metalowców (IG-Metal) oraz służb publicznych, transportu i komunikacji (OTV). Szacuje się, że 90% umów o pracę odpowiada warunkom wynegocjowanym w układach zbiorowych. Świadczy to o nadzwyczajnym ekonomicznym znaczeniu tych układów i przesądza jednocześnie o wyjątkowym charakterze rynku pracy w systemie socjalnej gospodarki rynkowej 5.

przeczytaj wszystko

Wnioski z doświadczeń niemieckich dla Polski

0
comments

Polska weszła na drogę uprzemysłowienia o wiele później niż Niemcy. Stąd też polityka zatrudnienia i rynku pracy w Polsce ma do rozwiązania jakościowo odmienne problemy i przeciwdziałanie bezrobociu odbywa się w zupełnie innych warunkach instytucjonalnych. Chociaż w obydwu krajach proces transformacji gospodarki związany jest z szybkim wzrostem bezrobocia, to w Polsce mamy jednak odmienną strategię reform. Zjednoczenie Niemiec powiązane było z likwidacją granic, wprowadzeniem w pełni wymienialnej waluty i powiązaniem gospodarki wschodnioniemieckiej z systemem międzynarodowej konkurencji. Powstała silna presja na wzrost płac realnych, która stała się jedną z przyczyn szybkiego spadku zatrudnienia. W Polsce transformacja gospodarki dokonuje się w wolniejszym tempie przy jednoczesnym spadku płacy realnej, co powoduje, że nacisk na redukcję zatrudnienia w przedsiębiorstwach jest o wiele mniejszy. Nie oznacza to jednak, że o powodzeniu polskich reform nie zadecyduje rynek pracy. Trzeba bowiem pamiętać, że nie można zmniejszyć dystansu technologicznego i luki produkcyjnej Polski w stosunku do Europy Zachodniej bez wzrostu bezrobocia i reformy dawnego systemu zatrudnienia. Można zatem spodziewać się pewnej fazy w procesie transformacji, w której nastąpi silny wzrost bezrobocia spowodowany procesami restrukturyzacji gospodarki. W tym momencie akceptacja społeczna dalszych reform możliwa będzie tylko przy skoncentrowanej pomocy instytucji rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.

przeczytaj wszystko

Rynek pracy jako system specjalnej regulacji

0
comments

Realizowany w Republice Federalnej Niemiec ustrój socjalnej gospodarki rynkowej znajduje wyraźne podstawy normatywne w Konstytucji. W Konstytucji określone są najistotniejsze pryncypia systemu rynku pracy. Wśród konstytucyjnych zasad wymienia się wolność osobistą, równość wobec prawa, wolność koalicji partnerów socjalnych oraz wolny wybór zawodu, miejsca pracy i kształcenia 1.

przeczytaj wszystko