Aktywna polityka rynku pracy

0
comments

Aktywna polityka rynku pracy może promować przemiany strukturalne, gdyż takie przedsięwzięcia jak szkolenie kadr, przekwalifikowania zawodowe oraz subsydiowanie miejsc pracy związanych z rozbudową infrastruktury i ochroną środowiska naturalnego tworzą warunki dla lokalizacji nowoczesnych inwestycji.

W procesie transformacji gospodarki polityka rynku pracy pełni funkcję osłonową i „mostu” prowadzącego do przyszłego zatrudnienia. Przejściu od gospodarki centralnie zarządzanej do rynkowej towarzyszy likwidacja wielu miejsc pracy, co prowadzi do zwolnień, a nowe stanowiska powstają z dużym opóźnieniem i w niewystarczającej ilości. Dlatego też wielu ekonomistów rynku pracy uważa, że przez doskonalenie zawodowe, przekwalifikowania, tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych w sektorze publicznym, pracę w niepełnym wymiarze czasu połączoną ze szkoleniem zawodowym można przygotować bezrobotnych do podjęcia przyszłej pracy na pierwszym rynku pracy. Jednakże w warunkach wysokiego bezrobocia akcenty przesuwają się w kierunku łagodzenia negatywnych skutków tego zjawiska i zaczyna brakować środków na przyszłościowe, prewencyjne działania przeciwdziałające bezrobociu. Wysokie koszty polityki rynku pracy powodują, że staje się ona przedmiotem publicznej krytyki, chociaż w zasadzie dyskutować się powinno nad koncepcją polityki koniunkturalnej i wzrostu gospodarczego zorientowanej na wzrost zatrudnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>