Analiza procesu implementacji

0
comments

Analiza procesu implementacji jest relatywnie nową metodą oceny i tucjonalnych i jakościowych. Niewątpliwym sukcesem evaluation research jest uświadomienie politykom faktu, że koordynacja uzależniona jest od posiadanej informacji. Decyzje dotyczące polityki zatrudnienia zapadają zawsze w warunkach niepewności, co oznacza, że nawet po dokonaniu analizy efektywności w procesie implementacji programu mogą pojawić się nieprzewidziane problemy. Realizacji programów rynku pracy towarzyszą niespodziewane wydarzenia wymagające dostosowań ad hoc. Problem ten nie znajduje jeszcze należytego odzwierciedlenia w studiach evaluation research. Mimo dokonującego się postępu w badaniach nad efektywnością polityki rynku pracy wiele przedstawionych pytań pozostaje jeszcze bez odpowiedzi. Badania nad skutecznością i efektami zatrudnieniowymi stosowanych środków wymagają dalszego doskonalenia metod.

Międzynarodowe porównania wskazują, że największy dorobek badawczy i praktyczny w dziedzinie oceny efektywności polityki rynku pracy mają Stany Zjednoczone Ameryki. Mimo tej przodującej roli sukcesy zatrudnieniowe amerykańskich programów pozostają pod znakiem zapytania, gdyż tamtejsza polityka rynku pracy ma charakter krótkookresowy. Przy braku jednoznacznego poparcia dla programów zatrudnieniowych występują negatywne sprzężenia zwrotne między uwarunkowaniami politycznymi a evaluation research. Wybór określonego programu uzasadniany jest analizą efektywności. Krytyczna publiczna ocena realizowanych przedsięwzięć, zmierzająca do ich ulepszeń, często wykorzystywana jest przez przeciwników polityki rynku pracy w celu ich likwidacji lub ograniczenia wydatków. Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja w Republice Federalnej Niemiec, gdzie istnieje polityczny konsens co do konieczności prowadzenia aktywnej polityki rynku pracy. W tym kontekście analizy efektywności nie przesądzają w decydującym stopniu o egzystencji programów polityki zatrudnienia i rynku pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>