Badania Hofbauera i Dadzia

0
comments

Dostępny materiał empiryczny oceniający efekty kształcenia i doskonalenia zawodowego w RFN należy traktować z pewnym dystansem ze względu na braki metodologiczne. Niemniej jednak studia Instytutu Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa dostarczają wielu informacji przydatnych do kształtowania kierunków polityki rynku pracy 41. Pokazują one, że ukończenie kursu podwyższania kwalifikacji lub przekwalifikowania zawodowego na początku lat osiemdziesiątych znacznie zwiększało szanse zatrudnieniowe bezrobotnych. Wyrażało się to krótszym okresem pozostawania ich bez pracy. Najwyższą efektywnością charakteryzowały się szkolenia dla osób starszych i mających niższe kwalifikacje 42. W rok do dwóch lat po zakończeniu kursu około 70% uczestników pracowało w zawodach, w których ich szkolono, przy czym udział ten wzrastał wraz z upływem czasu.

Należy zapytać, czy te wyniki są również aktualne w warunkach wysokiego bezrobocia. Badania Hofbauera i Dadzia 43, pokazujące drogi zawodowe osób kończących kursy doskonalenia zawodowego w 1982 roku, zdają się potwierdzać tę tendencję. Okazuje się, że 56% spośród bezrobotnych uczestniczących w szkoleniu zawodowym w dwa lata po jego zakończeniu pozostawało w stosunku pracy wraz z ubezpieczeniem społecznym. Osoby pracujące, które brały udział w kursach doskonalenia zawodowego, aby na przykład zapobiec zagrażającemu bezrobociu, miały po upływie dwóch lat w 81% zatrudnienie.

Najbardziej skutecznym środkiem była pomoc w celu ponownego wdrożenia do pracy zawodowej. Spośród bezrobotnych, których pracodawcy korzystali z tej formy pomocy, po dwóch latach 78% miało zatrudnienie z ubezpieczeniem społecznym, a skuteczność ta była jeszcze wyższa u osób pracujących (84%). W przypadku doskonalenia zawodowego w firmie lub warsztacie szkoleniowym po wspomnianym okresie dwóch lat pracowało odpowiednio 43% i 29% bezrobotnych. W grupie osób pracujących przed przeszkoleniem rezultat ten wynosił 55% (kurs w firmie szkoleniowej) i 43% (nauka w warsztacie). Jeśli chodzi o strukturę zawodową, to największy sukces zapewniało przekwalifikowanie na technika lub ekonomistę (Betriebswirt). Wśród bezrobotnych 59% przekwalifikowanych miało zapewnioną stabilizację zawodową, a wśród pracujących aż prawie 75%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>