Efekty zatrudnieniowe – ciąg dalszy

0
comments

W następnym etapie szacowany jest wpływ stosowanych instrumentów na zmniejszenie rozmiarów bezrobocia. Przyjmuje się, że bez możliwości pracy w skróconym czasie dwie trzecie osób korzystających z tego świadczenia zarejestrowanych byłoby jako bezrobotni, a jedna trzecia zasiliłaby grupę bezrobotnych nie rejestrowanych (cichą rezerwę). Stąd też oddziaływanie tego instrumentu na rozmiary rejestrowanego bezrobocia jest dużo mniejsze od efektu zatrudnieniowego. Zgodnie ze stosowaną metodą szacunku, osoby zatrudnione w ramach ABM i uczestnicy doskonalenia zawodowego, którzy przedtem pozostawali bez pracy, wpływają na redukcję bezrobocia w całej wysokości. W pozostałych przypadkach przyjmuje się dwie trzecie wysokości efektu zatrudnieniowego.

W naszej analizie uwzględnimy wpływ najważniejszych instrumentów, to jest doskonalenia zawodowego, ABM i skróconego czasu pracy (Kurzarbeit) na zatrudnienie i poziom bezrobocia w latach 1973-1991 (tab. VII. 1). Efekt zatrudnieniowy tych instrumentów waha się w przedziale od 120 tys. w roku 1973 do 445 tys. w roku 1987. Miernikiem bardziej wymownym od wielkości absolutnych jest efekt zatrudnieniowy odniesiony do liczby bezrobotnych. Ta relacja ulega dużym wahaniom. Największą wielkość – 36,4% osiągnęła ona w 1975 roku, a najniższą- 15,3% w 1985 roku, kiedy

Metoda ta została przedstawiona przez E. Spitznagela w pracy: Globale und strukturelle Auswirkungen von Allgemeinen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung (ABM), Nürnberg 1980. Efekt oddziaływania wspomnianych środków na minimalizację bezrobocia wzrósł z 82 tys. osób w 1973 roku do 345 tys. w 1991 roku, osiągając najwyższą wielkość 386 tys. osób w 1987 roku. Daje się zauważyć pewne prawidłowości w dynamice efektów poszczególnych instrumentów. Praca w skróconym czasie jest silnie związana z oddziaływaniem antycyklicznym, doskonalenie zawodowe zawiera elementy pro- i antycykliczne (polityka stop and go), a miejsca pracy tworzone dla bezrobotnych (ABM) wykazują raczej procykliczny charakter.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>