Globalne sterowanie i aktywna polityka rynku pracy (1968-1975) cz. II

0
comments

Przez długi czas ekonomistów zachodnich fascynowały niemieckie sukcesy w zakresie likwidacji bezrobocia. Gospodarka zachodnioniemiecka osiągnęła, w porównaniu z innymi krajami zachodnimi, niewspółmiernie wyższe rezultaty w realizacji celu pełnego zatrudnienia wysuwanego przez keynesistów, w zakresie stabilizacji cen akcentowanej przez monetarystów i w dziedzinie międzynarodowej konkurencyjności, szczególnie podkreślanej przez Skandynawów. W 1973 roku rozpoczął się jednak największy w powojennej historii RFN kryzys zatrudnieniowy. Zatrudnienie w latach 1973- -1977 spadło o 1,4 min osób, z czego na obcokrajowców przypadło 600 tys. Szybki spadek zatrudnienia spowodował wzrost liczby bezrobotnych z 273 tys. w 1973 roku do 582 tys. w 1974 roku. Jednocześnie zmniejszyła się prawie o połowę liczba wolnych miejsc pracy i wynosiła ona już tylko 315 tys. W 1975 roku bezrobocie przekroczyło „magiczną” liczbę miliona osób, a stopa bezrobocia wynosiła 4,6%. Rosła także liczba osób pracujących w skróconym czasie pracy, osiągając w tymże roku rekordową wysokość 773 tys. osób. Ta niekorzystna sytuacja na rynku pracy utrzymała się w latach następnych. W 1977 roku przeciętnie zarejestrowanych było już 1,9 min bezrobotnych. To, że bezrobocie w latach 1973-1977, mimo spadku liczby zawodowo czynnych o 1,4 min, zwiększyło się jedynie o 750 tys. osób, zawdzięczano między innymi zmniejszeniu przyrostu ludności w wieku produkcyjnym, przejściom na wcześniejsze emerytury, przedłużeniu lat nauki w szkole i restrykcjom w stosunku do robotników cudzoziemskich spoza EWG.

W latach 1970-1973, kiedy to na rynku pracy występowało pełne zatrudnienie, aktywna polityka rynku pracy Federalnego Urzędu Pracy skupiała się przede wszystkim na promocji zawodowej i regionalnej ruchliwości pracowniczej. Od końca 1973 roku punkt ciężkości koncentrował się na wypłacie zasiłków dla bezrobotnych, a deficyt budżetu Federalnego Urzędu Pracy nie pozwalał na finansowanie przedsięwzięć aktywnych w poprzednich rozmiarach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>