Makroekonomiczna koncepcja analizy bezrobocia

0
comments

Oprócz kwantyfikacji i endogenicznego charakteru zmiennych, makroekonomiczna koncepcja analizy bezrobocia uwzględniać musi fakt, że nie każde bezrobocie można zredukować przez wzrost rozmiarów popytu. Rzadko bowiem udaje się obniżyć stopę bezrobocia bez wzrostu ogólnego poziomu cen. Analiza bezrobocia musi zatem brać pod uwagę kwestię inflacji. Inflację i bezrobocie można uznać za dwa podstawowe problemy społeczno- -gospodarcze współczesnych systemów ekonomicznych opartych na gospodarce rynkowej. Ich nasilenie świadczy łącznie o poziomie tzw. dyskomfortu ekonomicznego 3.

Pewną możliwość makroekonomicznej analizy bezrobocia stwarza koncepcja stopy bezrobocia równowagi. Prezentowane podejście nawiązuje do teorii naturalnej stopy bezrobocia, która definiuje pełne zatrudnienie przez stopę bezrobocia, przy której nie występuje presja ani na wzrost, ani na spadek ogólnego poziomu cen. Koncepcja ta w swej pierwotnej wersji została przedstawiona przez M. Friedmana i nawiązuje do dorobku K. Wicksella 4. Naturalna stopa bezrobocia jest czymś w rodzaju środka ciężkości, wokół którego oscylują rynkowe stopy bezrobocia, i odzwierciedla przeszkody występujące na rynku pracy i rynku towarowym związane z placami i cenami, wadliwą informacją, barierami w zakresie ruchliwości pracowniczej itp. Natężenie siły oddziaływania tych czynników przyczynia się do wzrostu bezrobocia. Należy podkreślić, że bezrobocie nazywane przez Friedmana naturalnym odpowiada stałej stopie inflacji, a nie wynika z warunków równowagi na rynku siły roboczej. Niektórzy ekonomiści nazywają dlatego naturalną stopę bezrobocia „stopą bezrobocia pozwalającą utrzymać stałe tempo inflacji” (nonaccelerating inflation rate of unemployment- NAIRU) 5. Naturalny poziom bezrobocia nie musi odpowiadać optymalnemu wykorzystaniu czynników wytwórczych, chociażby ze względu na oddziaływanie różnych czynników społecznych i instytucjonalnych, które mogą trwale wpływać na wzrost naturalnej stopy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>