Miejsca pracy dla bezrobotnych (ABM)

0
comments

Miejsca pracy tworzone dla bezrobotnych powinny prowadzić do ich reintegracji zawodowej i przejścia na pierwszy rynek pracy. Gminy odgrywają szczególnie ważną rolę w procesie implementacji miejsc pracy w ramach ABM. Na przykład w federalnym programie specjalnym dla regionów ze szczególnymi problemami zatrudnieniowymi z 1979 roku gminy stanowiły 31,8% ogółu podmiotów partycypujących w ABM i wykorzystywały 49,9% środków 6. Na drugim miejscu znalazły się organizacje komunalne.

Proces realizacyjny ABM rodzi wiele dylematów 7. Instrumentem tym powinno być objętych możliwie jak najwięcej osób, co przy ograniczonych środkach pozwala tylko na krótkookresowe finansowanie specjalnych miejsc pracy. Przyjęty kompromis, umożliwiający finansowanie tychże miejsc pracy do dwóch lat, rozmija się z interesem obydwu stron i nie wystarcza, aby nabrały one trwałego charakteru 8.

Jak wykazują badania, w procesie implementacji ABM może dochodzić do problemów w zakresie wyboru celów 9. Jeśli, na przykład, akcent zostanie położony na tworzenie miejsc pracy dla młodych bezrobotnych, to trudno jest realizować cele polityki strukturalnej. Mogą być również programy o doniosłym znaczeniu dla polityki strukturalnej, ale nie obejmujące grup problemowych rynku pracy. Gminy w swoich decyzjach nie biorą pod uwagę celów strukturalnych. W ich opinii nieuwzględnianie aspektów strukturalnych w procesie decyzyjnym nie stawia jeszcze pod znakiem zapytania realizacji tego celu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>