Ogólne zasady pośrednictwa pracy cz. II

0
comments

Niemieckie pośrednictwo pracy spełnia także funkcję środka kontroli społecznej, gdyż jest ściśle połączone z ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia. Wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń z ubezpieczenia od bezrobocia są bowiem uwarunkowane zarejestrowaniem się w urzędzie pracy i pozostawaniem do jego dyspozycji.

Pośrednictwo pracy jest publiczne, bezpłatne, neutralne i dobrowolne. Publiczne pośrednictwo pracy zostało wprowadzone przez ustawę o popieraniu pracy. Prawo wyłączności Federalnego Urzędu Pracy w zakresie pośrednictwa pracy jest równoznaczne z ograniczoną dostępnością innych podmiotów do tego rynku. Przewiduje się, co prawda, pewne odstępstwa od tej reguły. Istnieje możliwość przekazania niektórych czynności w zakresie pośrednictwa pracy osobom lub instytucjom nie orientującym się w swojej działalności na zysk, to jest związkom charytatywnym, instytucjom pośrednictwa pracy dla studentów i stowarzyszeniom wyższej użyteczności. Prywatne pośrednictwo dopuszczalne jest wyjątkowo dla artystów (kapele, koncerty, filmy i telewizja). Dopuszcza się też w drodze wyjątku pewne prywatne usługi doradców personalnych i firm, które jednak nie zajmują się pośrednictwem pracy w rozumieniu obowiązującej regulacji prawnej.

Nieodpłatność pośrednictwa pracy oznacza, że każdy może z niego korzystać bezpłatnie i w nieograniczonym zakresie 23. Pewne wątpliwości może jednak budzić system finansowania pośrednictwa pracy. Jego koszty pokrywane są z funduszy Federalnego Urzędu Pracy, a więc obligatoryjnych składek na ubezpieczenie od bezrobocia płaconych przez pracobiorców i pracodawców. Wzrost rozmiarów bezrobocia powoduje zmniejszenie wpływów ze składek, wzrost wydatków na świadczenia kompensacyjne dla bezrobotnych i tym samym ograniczenie wydatków na pośrednictwo pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>