Opcje strategiczne

0
comments

Prowadzone w RFN badania wskazują na dwie strategiczne opcje gmin w zakresie lokalnych programów przeciwdziałania bezrobociu. Niektóre gminy, z powodu trudności występujących z klientelą na drugim rynku pracy, koncentrują się na pierwszym rynku pracy. Przeznaczają one swoje ograniczone środki na polepszenie standardu lokalizacyjnego. Gminy te przez promocję inwestycji zamierzają w długim okresie poprawić sytuację na lokalnym rynku pracy. Rosnące wpływy z podatku przemysłowego planują przeznaczyć na cele społeczne.

przeczytaj wszystko

Opcje strategiczne – ciąg dalszy

0
comments

W miastach i gminach charakteryzujących się rutynowym zarządzaniem nie są podejmowane inicjatywy zatrudnieniowe na lokalnym rynku pracy. Uważa się, że za rynek pracy odpowiedzialny jest urząd pracy, a nie gmina. Gminy uprawiające konwencjonalną politykę rynku pracy wychodzą z założenia, że przedsięwzięcia muszą się opłacać lub co najmniej nie powodować dodatkowych kosztów. O motywach zaangażowania gmin w inicjatywy zatrudnieniowe można jedynie domniemywać. Badania zespołu Kraffta pokazują, że nie istnieje bezpośredni nacisk opinii publicznej na szczeblu gminnym, gdyż brakuje lobby polityki rynku pracy 14. Jednocześnie aktorzy lokalnej sceny politycznej, szczególnie w małych miejscowościach, znajdują się pod presją uzyskania akceptacji społeczności lokalnej. Prawdopodobnie muszą oni pokazać wyborcom, że nie są gorsi od działaczy w innych gminach i podejmują kroki zmierzające do zmniejszenia bezrobocia.

przeczytaj wszystko

Ogólne zasady pośrednictwa pracy

0
comments

Pośrednictwo pracy jest zorganizowaną działalnością umożliwiającą kontakt między pracodawcami oferującymi zatrudnienie a osobami poszukującymi pracy w celu zawarcia umowy o pracę. Zgodnie z ustawą o popieraniu pracy, zadaniem pośrednictwa pracy jest regulacja i stabilizacja rynku pracy 22. Pośrednictwo pracy nie jest jednak w stanie zlikwidować istniejącej nierównowagi na rynku pracy, a może jedynie przyczynić się do jej zmniejszenia. Kojarzenie popytu i podaży na rynku pracy nie przebiega bezproblemowo z następujących powodów:

przeczytaj wszystko

Od bezrobocia do pełnego zatrudnienia (1949-1967) cz. II

0
comments

W zasadzie już w 1955 roku osiągnięto stan pełnego zatrudnienia i zasoby pracy zaczęły limitować wzrost gospodarczy. W 1960 roku przekroczony został tzw. próg pełnego zatrudnienia i od tego momentu liczba wolnych miejsc pracy była większa od liczby osób poszukujących pracy. Gospodarka zachodnioniemiecka wkroczyła zatem w lata sześćdziesiąte z deficytem zasobów siły roboczej. Rosnąca od drugiej połowy lat pięćdziesiątych intensyfikacja akumulacji kapitału – przy stosunkowo wolnym w początkowej fazie wzroście technicznego uzbrojenia pracy – i skracanie ustawowego czasu pracy były głównymi przyczynami owego braku. Deficyt ten próbowano zmniejszyć zatrudniając obcokrajowców (gastarbeiterów) 2.

przeczytaj wszystko

Oceny procesu transformacji gospodarki wschodnioniemieckiej

0
comments

Realizowana w praktyce podażowo zorientowana polityka gospodarcza również nie przyniosła spodziewanych efektów i nie przyczyniła się do znacznej poprawy sytuacji na rynku pracy. Wprawdzie w 1992 roku liczba osób czynnych zawodowo osiągnęła najwyższy w powojennym okresie poziom i wynosiła 29,4 miliona osób, to jednak nieprzerwanie od 1975 roku realizacja celu pełnego zatrudnienia pozostaje poza zasięgiem możliwości gospodarki niemieckiej. Niewystarczający jest też postęp w zakresie polepszenia struktury zatrudnienia. Mimo wzrostu zatrudnienia pod koniec lat osiemdziesiątych w dużych przedsiębiorstwach, gdzie zawierane są umowy o pracę odpowiadające standardom układów zbiorowych, rośnie udział zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach o niskich wynagrodzenich i złych warunkach pracy. Co czwarty pracobiorca nie ma pracy w ciągu całego roku, a wiele osób ma kontrakty na czas ograniczony, pracuje w skróconym czasie pracy lub wykonuje pracę chałupniczą. Rośnie udział pracowników nie należących do podstawowego trzonu załogi i wykonujących „pracę na zawołanie” lub na warunkach gorszych niż przewidują to układy taryfowe.

przeczytaj wszystko

Nowe wyzwania – ciąg dalszy

0
comments

Statystyka rynku pracy w części wschodniej RFN nie osiągnęła jeszcze standardów zachodnioniemieckich. Tę lukę informacyjną wypełnia monitor rynku pracy. Do tego celu wybrano w listopadzie 1990 roku metodą reprezentacyjną 10 tys. obywateli byłej NRD w wieku od 16 do 64 lat, wśród których przeprowadzono badanie ankietowe. Następne badania na tej próbie przeprowadzono w 1991 i 1992 roku.

przeczytaj wszystko

LOKALNA POLITYKA RYNKU PRACY CZ. II

0
comments

Procykliczny charakter dochodów budżetowych powodował, że wiele gmin nie mogło podejmować inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy 2. Na masowe bezrobocie reagowały one początkowo w sposób obronno-unikowy i wystąpił wieloletni tirne lag między pojawieniem się masowego bezrobocia a odpowiedzią gmin. Samorządy gminne skarżyły się na brak odpowiednich kompetencji i wymagania przekraczające ich możliwości. Decydujące znaczenie miały przy tym aspekty finansowe, gdyż brakowało możliwości refinansowania wydatków poniesionych na tworzenie nowych miejsc pracy. Niemniej jednak w niektórych regionach podjęto wiele cennych inicjatyw, które przyczyniły się do zmniejszenia bezrobocia. Pewne nadzieje wiązano także z regionalną i komunalną promocją gospodarczą.

przeczytaj wszystko

Informacja i doradztwo zawodowe – ciąg dalszy

0
comments

W gospodarce rynkowej ważna rola przypada poradnictwu zawodowemu. Ma ono na celu udzielanie informacji o zawodach (Berufsaufklärung) i zapoznanie z indywidualnymi możliwościami (Berufsberatung, Bildungsberatung). Poradnictwo zawodowe nie powinno się ograniczać jedynie do udzielania rad, ale winno także podejmować szerokie działania zmierzające do dostosowania indywidualnych decyzji wyboru zawodu do potrzeb gospodarki.

przeczytaj wszystko

Finansowanie oparte na podatkach

0
comments

Finansowanie oparte na podatkach prowadzi do większego efektu redystrybucyjnego w zakresie świadczeń niż system składkowy. Redystrybucja ma jednak wiele aspektów i z powodu istnienia możliwości przerzucania kosztów ponoszonych przez pracodawców trudno jest skwantyfikować jej efekty. Systemy składkowe ze stałym odpisem oddziałują regresyw- nie, to znaczy przyczyniają się do wzrostu dysproporcji dochodowych, i to tym silniej, im niżej ustalona jest górna granica podstawy wymiaru składki. Systemy finansowania polityki rynku pracy z dochodów podatkowych mają progresywny efekt i niwelują różnice w dochodach osobistych, gdy występuje progresywna skala opodatkowania.

przeczytaj wszystko

Dopuszczenie prywatnego pośrednictwa pracy

0
comments

Argumentem często przytaczanym na rzecz wyłączności Federalnego Urzędu Pracy są korzyści płynące z centralnego publicznego pośrednictwa pracy. W przejęciu większości rynku przez prywatnych pośredników widzi się zagrożenie interesu publicznego, gdyż urząd ten nie mógłby dostarczać informacji dla pracobiorców, pracodawców i rządu, niezbędnych do podejmowania decyzji zatrudnieniowych. Utrudniłoby to także kontrolę nieprawidłowości korzystania ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia.

przeczytaj wszystko

Długość okresu doskonalenia zawodowego bezrobotnyc

0
comments

Trudno doszukać się jakichś znaczących różnic według płci. Istotny jest natomiast wpływ wieku bezrobotnych. Podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowania zawodowe nie miały żadnego wpływu na polepszenie możliwości integracji zawodowej starszych wiekiem bezrobotnych, a u osób pracujących przed podjęciem przekwalifikowania nie daje się zauważyć tej zależności.

przeczytaj wszystko