Category Polityka zatrudnienia

Rosnące bezrobocie od 1980 roku

0
comments

W 1979 roku aktywność ograniczyła się tylko do jednego programu rynku pracy, gdyż bezrobocie w tym czasie zmniejszyło się. 0 nowej ustawie podatkowej, która weszła w życie w 1981 roku, przesądzały bardziej względy społeczne i podziału niż aspekty zatrudnieniowe.

przeczytaj wszystko

Efekt zatrudnieniowy ABM

0
comments

Ta zmiana strategii podyktowana była też względami czysto taktycznymi rządu federalnego. Wzrost bezrobocia długookresowego powodował bowiem utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez coraz większą liczbę osób. Bezrobotni ci nabywali uprawnienia do zapomogi, finansowanej z budżetu federalnego. Lansując tworzenie miejsc pracy w ramach ABM rząd federalny „przerzucał” część wydatków na budżet Federalnego Urzędu Pracy. Należy pamiętać, że po zakończeniu pracy na stanowisku ABM pracownik nabywa uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych z ubezpieczenia od bezrobocia. Dlatego też w latach 1983-1987 liczba miejsc pracy ABM szybko rosła.

przeczytaj wszystko

System finansowania

0
comments

W nauce finansów rozróżnia się finansowanie systemów społecznych z dochodów podatkowych lub przez opłaty celowe (składki). W zachodnich podręcznikach finansów nie można znaleźć oceny efektywności finansowania ubezpieczeń społecznych z dochodów podatkowych. Jeśli chodzi o kryterium optymalności systemu podatkowego, to ekonomiści wszystkich orientacji zgodni są, że jest to punkt, w którym społeczna krańcowa korzyść opodatkowania równa jest społecznej krańcowej stracie, co oznacza maksimum dobrobytu społecznego 24. Każda następna marginalna zmiana różnicy między społeczną korzyścią a stratą daje negatywny rezultat. Pozostaje jednak wiele sprzeczności co do tego:

przeczytaj wszystko

Podstawowe dylematy deregulacji

0
comments

W wielu krajach europejskich na początku lat osiemdziesiątych w wyniku rosnącego bezrobocia pojawiły się nowe akcenty w dyskusji nad wzorcem polityki zatrudnienia. Przyczyn długotrwałego bezrobocia nie upatrywano już w braku popytu, lecz w historycznie ukształtowanej infrastrukturze rynku pracy. Istniejące ustawodawstwo pracy, umowy taryfowe między związkami zawodowymi a konfederacjami pracowników oraz sztywny czas pracy utrudniać miały elastyczne dostosowywanie się rozmiarów zatrudnienia do zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Ta zmiana poglądów dokonywała się wraz ze wzrostem znaczenia ekonomii podażowej, która akcentowała wzrost elastyczności rynku pracy przez deregulację prawa pracy 5. Zwolennicy deregulacji wskazywali, że oprócz nieelastycznych płac i sztywnego czasu pracy, duże znaczenie ma rozbudowany w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych system ochrony stosunku pracy. Uważano, że ustawowy okres wypowiedzenia utrudnia i zwalnia dostosowania ilościowo-jakościowe zatrudnionych do zmieniającej się sytuacji koniunkturalnej i zmian strukturalnych wywołanych postępem technicznym. W przypadku zwolnień rosną koszty pracy z tytułu odpraw, rozpraw sądowych lub pozostawania bez zajęcia w okresie wypowiedzenia. To wywołuje zachowawcze postawy przedsiębiorstw przy zatrudnianiu nowych pracowników. W momencie wzrastania zadań produkcyjnych firmy nie rekrutują nowych pracowników, lecz preferują nadgodziny i racjonalizację procesu produkcyjnego. Ustawowy okres wypowiedzenia zabezpiecza też interesy pracobiorców mających zatrudnienie i oddziałuje negatywnie na szanse zatrudnienia osób poszukujących pracy. Instytucje ochrony stosunku pracy przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na robotników „wypożyczonych” z innych firm, co wywołuje segmentację rynku pracy. Powstaje malejący segment dobrze opłacanych wysoko wykwalifikowanych pracowników i rosnąca grupa pracowników słabo wykwalifikowanych i źle opłacanych 6.

przeczytaj wszystko

Szok podażowy i inflacja

0
comments

Do wyjaśnienia istoty szoku podażowego posłużymy się krzywą Beve- ridge’a. Krzywa ta obrazuje negatywną zależność między stopą bezrobocia a stopą wolnych miejsc pracy. Wiadomo, że w miarę poprawy koniunktury i spadku bezrobocia pracodawcom trudniej znaleźć nowych pracowników i liczba wolnych miejsc pracy wzrasta 8. Z drugiej strony, przy większej liczbie wolnych miejsc pracy bezrobotni mogą łatwiej znaleźć zatrudnienie i bezrobocie maleje. Analiza krzywej Beveridge’a została następnie rozwinięta przez Blancharda i Diamonda przez wprowadzenie pojęcia szoku ogólnej aktywności gospodarczej i szoku realokacyjnego 9. Rozróżnienie szoku podażowego i popytowego nawiązuje do dwóch podstawowych nurtów teoretycznych współczesnej ekonomii, to jest keynesizmu i klasycyzmu.

przeczytaj wszystko

Podstawowe dylematy deregulacji – ciąg dalszy

0
comments

Szersza interpretacja problemu deregulacji rynku pracy zawarta jest w publikacjach: F. Buttler, Regulierung und Deregulierung der Arbeitsbeziehungen, [w:] Sozialpolitik in der Beschäftigungskrise II, pod red. H. Wintersteina, Berlin 1986, s. 9-24: Mehr Arbeit durch weniger Recht? Chancen und Risiken der Arbeitsmarktflexibilisierung, pod red. C. F. Büchtemanna, H. Neumanna, Berlin 1990, i E. Knapp, A. Rosar, Deregulierung, Lohnstruktur und Beschäftigung, WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 1990, nr 4.

przeczytaj wszystko

Ustawa o popieraniu pracy (Arbeitsförderungsgesetz)

0
comments

Do momentu uchwalenia w 1969 roku ustawy o popieraniu pracy (Arbeitsförderungsgesetz) 6 dominowała w RFN polityka rynku pracy o charakterze „osłonowym”, będąca częścią koncepcji socjalnej gospodarki rynkowej, przypisującej mechanizmowi rynkowemu możliwość osiągania stopy wzrostu gospodarczego zapewniającej pełne zatrudnienie. Polityka rynku pracy spełniać miała przede wszystkim funkcje kompensacyjne, zabezpieczające egzystencję bezrobotnym. Poza tym obejmowąła ona pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo w dziedzinie szkolenia zawodowego. Prawne podstawy polityki rynku pracy stwarzała ustawa o pośrednictwie pracy i ubezpieczeniach dla bezrobotnych z 1927 roku w jej znowelizowanej postaci z 1957 roku i ustawa o utworzeniu Urzędu Pośrednictwa Pracy i Ubezpieczeń dla Bezrobotnych 1. Na mocy ustawy z 1927 roku ubezpieczenia na wypadek bezrobocia włączone zostały do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. System ten z pewnymi modyfikacjami przetrwał do dzisiaj.

przeczytaj wszystko

Popieranie całorocznego zatrudnienia w budownictwie

0
comments

Świadczenia na rzecz całorocznego zatrudnienia w budownictwie mają ograniczać przerwy w pracy w miesiącach zimowych, spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, i prowadzić do możliwie ciągłego zatrudnienia pracowników w tym dziale. Ustawa o popieraniu pracy nakłada na Federalny Urząd Pracy obowiązek udzielania świadczeń, które mają na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw budowlanych w czasie zimy (produktive Winterbauförderung) i rekompensatę plac utraconych z tytułu przerw w pracy spowodowanych złą pogodą (Schlechtwettergeld). Uprawnienia te przysługują w okresie od 1 grudnia do 31 marca.

przeczytaj wszystko

Tworzenie nowych miejsc pracy (ABM)

0
comments

W procesie transformacji gospodarki wschodnioniemieckiej i w zmniejszaniu rozmiarów bezrobocia ważna rola przypada nowym miejscom pracy finansowanym w ramach ABM. Celem tego instrumentu w obecnym, długo trwającym kryzysie strukturalnym jest z jednej strony tworzenie możliwości zatrudnieniowych, a z drugiej wspieranie przemian strukturalnych przez poprawę warunków lokalizacji przemysłu. Środek ten nie powinien jednak być konkurencyjny w stosunku do miejsc pracy tworzonych w sektorze publicznym i prywatnym. Subwencjonowanie zatrudnienia jest między innymi instrumentem strukturalnie zorientowanej polityki rynku pracy i ułatwić ma dostosowanie zatrudnienia do przemian w gospodarce wywołanych przez postęp techniczny i technologiczny. W nowych krajach związkowych środki przeznaczone na finansowanie ABM przyczyniają się do rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrony środowiska, przez co próbuje się tworzyć warunki zachęcające do inwestycji.

przeczytaj wszystko

Płaszczyzny oddziaływania

0
comments

W strategii globalnego sterowania wychodzi się z założenia, że przemiany strukturalne kształtowane są przez siły rynkowe i środki polityki gospodarczej nie mają na nie wpływu. Keynesiści zaniedbują problem sektorowego oddziaływania globalnej polityki zatrudnienia.

przeczytaj wszystko

Skuteczność państwowej polityki zatrudnienia

0
comments

Przesuwanie punktów ciężkości programów gospodarczych na stronę podażową spowodowane było także dyskusją polityczną na temat „więcej rynku czy więcej państwa”. Bardziej rozbudowane i efektywne programy zatrudnieniowe były oddalane, gdyż obawiano się wzrostu tzw. kwoty państwa i wypychania prywatnej inicjatywy z rynku. Pakiety ustaw związanych z tymi programami, proponowane przez rządzącą SPD, nie były akceptowane przez Bundesrat, gdzie większość głosów posiadała CDU z CSU. Jeśli zważy się, że pozostająca w koalicji rządowej z SPD partia wolnych demokratów (FDP) optuje zawsze w kierunku „więcej rynku”, to następstwem tej konstelacji było stosowanie w coraz bardziej ograniczo- nym zakresie instrumentów polityki zatrudnienia typu keynesistowskiego. Regułą były kompromisy obu opcji politycznych i gospodarczych.

przeczytaj wszystko