Category Polityka zatrudnienia

Postawa grup interesów wobec państwa

0
comments

W koncepcji globalnego sterowania popytem brakuje instytucjonalnego wsparcia dla realizowanej przez państwo polityki, gdyż prowadzona ona jest niezależnie od woli grup nacisku i wyborców. Na pierwszy rzut oka wyglądałoby, że ekspansywna polityka popytu w celu przezwyciężenia bezrobocia przynosi korzyści zarówno dotkniętym bezrobociem, jak i przedsiębiorcom oraz pracującym. Dokładniejsza analiza nie potwierdza w pełni tego przypuszczenia ze względu na to, że z interwencji państwa poszczególne grupy korzystają w rozmaitym stopniu. Rząd może stosować środki promujące inwestycje lub konsumpcję. Zachęty inwestycyjne będą preferowane przez pracodawców, a związki zawodowe będą je raczej oddalały. W przypadku popierania konsumpcji będzie odwrotna sytuacja. Obie grupy będą próbowały wywierać presję na rząd w celu osiągnięcia swoich celów i zaznaczenia swojej ważności. W rezultacie decyzja rządu jest kompromisem próbującym pogodzić te rozbieżne interesy. Tego rodzaju kompromis może osłabiać efektywność stosowanych środków. W przypadku niepełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego środki wspierające popyt konsumpcyjny mogą oddziaływać skuteczniej od środków inwestycyjnych, których przedsiębiorcy nie inwestowaliby. W wyniku nacisku grup interesów środki promujące inwestycje zawarte są jednak w każdym pakiecie rządowym.

przeczytaj wszystko

Efekty zatrudnieniowe – ciąg dalszy

0
comments

W następnym etapie szacowany jest wpływ stosowanych instrumentów na zmniejszenie rozmiarów bezrobocia. Przyjmuje się, że bez możliwości pracy w skróconym czasie dwie trzecie osób korzystających z tego świadczenia zarejestrowanych byłoby jako bezrobotni, a jedna trzecia zasiliłaby grupę bezrobotnych nie rejestrowanych (cichą rezerwę). Stąd też oddziaływanie tego instrumentu na rozmiary rejestrowanego bezrobocia jest dużo mniejsze od efektu zatrudnieniowego. Zgodnie ze stosowaną metodą szacunku, osoby zatrudnione w ramach ABM i uczestnicy doskonalenia zawodowego, którzy przedtem pozostawali bez pracy, wpływają na redukcję bezrobocia w całej wysokości. W pozostałych przypadkach przyjmuje się dwie trzecie wysokości efektu zatrudnieniowego.

przeczytaj wszystko

Histereza cz. II

0
comments

Histereza może ujawniać się w różnym stopniu. W przypadku czystej hysteresis naturalna stopa bezrobocia pokrywa się z aktualną stopą bezrobocia, chociaż występować może minimalne spóźnienie. Bezrobocie nie wywołuje w tej sytuacji inflacji płacowej. Histereza może pojawiać się w bardziej zaawansowanym stopniu i wtedy naturalna stopa bezrobocia tylko częściowo pokrywa się z bezrobociem występującym w danym momencie.

przeczytaj wszystko

Ogólne zasady pośrednictwa pracy cz. II

0
comments

Niemieckie pośrednictwo pracy spełnia także funkcję środka kontroli społecznej, gdyż jest ściśle połączone z ubezpieczeniem na wypadek bezrobocia. Wypłaty zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń z ubezpieczenia od bezrobocia są bowiem uwarunkowane zarejestrowaniem się w urzędzie pracy i pozostawaniem do jego dyspozycji.

przeczytaj wszystko

Zakres polityki zatrudnienia i rynku pracy

0
comments

W literaturze zachodniej podkreśla się, że pojęcia polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy nie są równoznaczne 1. Wielu autorów zauważa, że granica między polityką zatrudnienia i rynku pracy jest, z analitycznego punktu widzenia, nieprzejrzysta. Niektórzy ekonomiści traktują politykę rynku pracy jako część polityki zatrudnienia, a inni zaliczają ją do industrial and labour relations2. Polityka rynku pracy jest częściowo zorientowana na realizację innych celów niż polityka zatrudnienia. Koncentruje się ona na rozwiązywaniu problemów strukturalnych i społecznych rynku pracy, podczas gdy celem polityki zatrudnienia jest pełne zatrudnienie 3. Ten podział – uwzględniający aspekt strukturalny i poziom zatrudnienia – jest bardziej zrozumiały, jeśli uwzględni się fakt, że pojęcie polityki rynku pracy (manpower policy) było już wcześniej lansowane przez Międzynarodową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), kiedy to w zasadzie nie było problemów z bezrobociem, a występowały trudności strukturalne na rynku pracy 4.

przeczytaj wszystko