Pomoc dla pracy

0
comments

O ile urzędy pracy troszczą się w zasadzie o bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku lub zapomogi, to gminy mają na uwadze przede wszystkim bezrobotnych objętych pomocą społeczną. Dlatego też zaczęły one tworzyć od 1982 roku miejsca pracy dla osób pobierających świadczenia w systemie pomocy społecznej. Pomoc ta, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, przeznaczona jest na zatrudnienie na czas określony bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej i nie posiadających prawa do zasiłku lub zapomogi dla bezrobotnych. Pomoc ta była pomyślana także dla tej grupy osób, która w czasach pełnego zatrudnienia miała trudności z integracją zawodową. „Pomoc dla pracy” należy widzieć przede wszystkim jako wspieranie przez urzędy socjalne poczynań bezrobotnych w ich samodzielnych staraniach o pracę. Podmioty komunalne nie są skrępowane żadnymi ograniczeniami co do wyboru osób i obowiązuje zasada rozpatrywania poszczególnych przypadków. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem gminy stosują cztery warianty pomocy:

– umowy o pracę w liczbie godzin zapewniającej prawo do ubezpieczenia społecznego,

– tworzenie nowych stanowisk pracy społecznie użytecznej, które uzasadniają zawarcie umowy o pracę wraz z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego,

– zatrudnianie pobierających świadczenia pomocy społecznej do prac społecznie użytecznych bez umowy o pracę, ale z zachowaniem dotychczasowych uprawnień i zwrotem dodatkowych wydatków,

– kierowanie bezrobotnych do prac specjalnych w celu pozyskania ich do tych zajęć lub sprawdzenia gotowości podjęcia pracy.

O ile dwie pierwsze możliwości uznać można za racjonalne kroki zmierzające do przezwyciężenia kryzysu zatrudnieniowego, to dwie następne są instrumentem dyscyplinującym. Dlatego też nie są one zaliczane do drugiego rynku pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>