Postawa grup interesów wobec państwa

0
comments

W koncepcji globalnego sterowania popytem brakuje instytucjonalnego wsparcia dla realizowanej przez państwo polityki, gdyż prowadzona ona jest niezależnie od woli grup nacisku i wyborców. Na pierwszy rzut oka wyglądałoby, że ekspansywna polityka popytu w celu przezwyciężenia bezrobocia przynosi korzyści zarówno dotkniętym bezrobociem, jak i przedsiębiorcom oraz pracującym. Dokładniejsza analiza nie potwierdza w pełni tego przypuszczenia ze względu na to, że z interwencji państwa poszczególne grupy korzystają w rozmaitym stopniu. Rząd może stosować środki promujące inwestycje lub konsumpcję. Zachęty inwestycyjne będą preferowane przez pracodawców, a związki zawodowe będą je raczej oddalały. W przypadku popierania konsumpcji będzie odwrotna sytuacja. Obie grupy będą próbowały wywierać presję na rząd w celu osiągnięcia swoich celów i zaznaczenia swojej ważności. W rezultacie decyzja rządu jest kompromisem próbującym pogodzić te rozbieżne interesy. Tego rodzaju kompromis może osłabiać efektywność stosowanych środków. W przypadku niepełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego środki wspierające popyt konsumpcyjny mogą oddziaływać skuteczniej od środków inwestycyjnych, których przedsiębiorcy nie inwestowaliby. W wyniku nacisku grup interesów środki promujące inwestycje zawarte są jednak w każdym pakiecie rządowym.

Autonomia państwa w zakresie polityki zatrudnienia jest ograniczona przez powiązania międzynarodowe. Jeśli jeden kraj zamierza prowadzić ekspansywną politykę popytu, podczas gdy inne państwo preferuje kontraktywną politykę lub inne cele niż zwalczanie bezrobocia, to przy wysokim udziale handlu zagranicznego w dochodzie narodowym, państwo realizujące keynesistowską, zorientowaną na zatrudnienie, politykę napotyka wiele trudności. Wówczas bowiem import rośnie szybciej niż eksport i ujemne saldo bilansu handlowego wymusza dewaluację waluty. Przez to może zostać wzmocniona tendencja inflacyjna, która oddziałuje negatywnie na prowadzoną politykę ekspansji popytu. Dalsze kontynuowanie polityki zatrudnienia byłoby możliwe, jeżeli w tym kraju spadłyby koszty produkcji. Jednak w opisanym przypadku niemożliwa była obniżka cen i płac.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>