Problemy analizy bezrobocia

0
comments

Zjawisko bezrobocia charakteryzuje głównie gospodarkę rynkową i oznacza sytuację, w której popyt na siłę roboczą jest niniejszy od jej podaży. Na rynku pracy występuje wolna siła robocza, nie znajdująca zatrudnienia. W odniesieniu do jednostki bezrobocie oznacza przymusowe pozostawanie w bezczynności zawodowej z powodu braku możliwości znalezienia, w ustalonym prawnie czasie, pracy odpowiadającej jej kwalifikacjom. Bezrobocie jest zatem równoznaczne z całkowitym brakiem możliwości zarobkowania 1.

Zachodnia teoria, wyjaśniając przyczyny bezrobocia, posługuje się tradycyjnym podziałem na cztery kategorie: bezrobocie koniunkturalne, strukturalne, frykcyjne i sezonowe 2. Bezrobocie koniunkturalne spowodowane jest cyklicznością rozwoju gospodarczego. W fazie recesji występuje doraźnie za niski ogólny popyt w gospodarce. Bezrobocie to może być całkowicie lub częściowo zlikwidowane w okresie rozwoju.

Bezrobocie frykcyjne związane jest z ruchliwością pracowniczą i nie może być wyeliminowane nawet w gospodarce w pełni realizującej politykę pełnego zatrudnienia. Zmianie miejsca pracy towarzyszyć mogą bądź dobrowolna, krótkotrwała przerwa w zatrudnieniu, bądź też przejściowe trudności w znalezieniu odpowiedniego zajęcia. Rozmiary bezrobocia frykcyjnego zależą od wielkości ruchu zatrudnionych w gospodarce i przeciętnego czasu niezbędnego do zmiany miejsca -pracy. Jeżeli 20% zatrudnionych zmieniałoby pracę w ciągu roku i przeciętny czas szukania nowego zajęcia wynosiłby jeden miesiąc, to stopa bezrobocia frykcyjnego ukształtowałaby się na poziomie 1,7% (20/100 X 1/12 = 1,67%).

Krótkookresowe bezrobocie sezonowe występuje w pewnych gałęziach gospodarki i usługach, w których produkcja uzależniona jest od pory roku (np. w rolnictwie, budownictwie, turystyce i handlu).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>