Proces realizacji ABM

0
comments

Można zauważyć przesuwanie się priorytetów w procesie realizacji ABM. Początkowo stosowano ten instrument, aby zapobiec bezrobociu koniunkturalnemu. Od 1977 roku preferowano wspieranie grup problemowych rynku pracy i jednocześnie forsowano tworzenie miejsc pracy w służbach socjalnych. Pod koniec lat siedemdziesiątych doszły jeszcze względy regionalne i od tego czasu przydział środków uzależniony byl od poziomu i struktury bezrobocia w regionie. Można powiedzieć, że priorytet przesuwał się z aspektu zatrudnieniowego, przez cele polityki rynku pracy, w kierunku realizacji zadań polityki strukturalnej, przy czym podejście globalne zastępowane było przez regionalnie zorientowane wykorzystanie środków.

W momencie wejścia w życie ustawy o popieraniu pracy tworzeniu nowych miejsc pracy przypisywano raczej podrzędną rolę. W centrum zainteresowania znajdowały się środki dostosowujące siłę roboczą do przemian strukturalnych w gospodarce. Recesja z lat 1973-1974 spowodowała, że zwrócono większą uwagę na ten instrument, jednakże zaczęto go wykorzystywać w szerszym zakresie dopiero w okresie późniejszym. W latach 1978-1979 liczba osób wspieranych przez ABM osiągnęła najwyższą wysokość i wynosiła 51 tys. (por. tabl. IV.4). W następnym okresie środki przeznaczane na finansowanie ABM zostały ograniczone. Zadecydowało o tym zmniejszenie dotacji rządu federalnego dla budżetu Federalnego Urzędu Pracy i dyskusja nad efektami substytucyjnymi towarzyszącymi implementacji ABM. Zastępowanie regularnych stanowisk pracy w sektorze publicznym przez miejsca pracy finansowane ze środków Federalnego Urzędu Pracy było szczególnie krytykowane przez związki zawodowe. Skarżyli się również rzemieślnicy na spadek zamówień, które przejmowane były przez służby publiczne zatrudniające pracowników w ramach ABM. Ta polityka doprowadziła do podwojenia się w krótkim czasie liczby bezrobotnych (1981/1982). Oznaczało to, że środki polityki rynku pracy nie były stosowane antycyklicznie, lecz procyklicznie. Doprowadziło to po pewnym czasie do ponownego forsowania ABM w celu integracji zawodowej bezrobotnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>