Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„Business Zone ”

§ 1

Konkurs „Business Zone” zwany dalej Konkursem organizowany jest przez Fundację Banku Zachodniego WBK S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5a (KRS: 0000120807), zwaną dalej Organizatorem.

§ 2

 1. Celem Konkursu jest zapoznanie uczniów z realiami prowadzenia własnego biznesu w Polsce poprzez zorganizowanie rozgrywek z wykorzystaniem gry Business Zone prowadzonej na stronie internetowej www.business-zone.com.pl.
 2. Operatorem technicznym gry jest Agencja Interaktywna LAMA MEDIA z siedzibą 50-425 Wrocławiu ul. Krakowska 56-62 bud. B, zwana dalej Operatorem.

§ 3

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych, którzy zarejestrują się na stronie internetowej www.business-zone.com.pl, w czasie trwania jednej z 3 edycji konkursu opisanych w par.4. pkt. 1. oraz w dniu rejestracji nie przekroczyli 20 roku życia, zwanych dalej Uczestnikami.
 2. Rejestracja Uczestnika następuje po wypełnieniu przez niego formularza zgłoszeniowego, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu realizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy
  i przyznania nagród i akceptacji regulaminu Konkursu. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Konkursu znajdują się na stronie internetowej www.business-zone.com.pl. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażają ich opiekunowie prawni.
 3. Dane zawarte w formularzu obejmują: nazwę użytkownika, imię, nazwisko, adres e-mail, rodzaj szkoły, poziom klasy ( I-IV), adres korespondencyjny, nazwę firmy zakładanej w grze.
 4. Operator ma prawo usunąć Uczestnika z gry w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, iż działanie danego Uczestnika jest niezgodne z regulaminem Konkursu, przepisami prawa lub zasadami etyki.
 5. Jeden Uczestnik może zarejestrować w grze wiele kont.
 6. W przypadku osiągnięcia przez Uczestnika wyniku premiowanego nagrodą, pod uwagę będzie brane tylko to konto, które osiągnęło lepszy wynik.
 7. Konta Uczestników na początku każdej edycji zostaną wyzerowane.

§ 4

 1. Konkurs rozpoczyna się 8 października 2012 roku o godz. 12.00, a kończy 21 grudnia 2012 roku o godz. 12.00 i będzie rozgrywany w trzech edycjach:
  • I edycja w okresie 08.10.2012 godz. 12:00– 29.10.2012 godz. 12:00,
  • II edycja w okresie 30.10.2012 godz. 12:00 – 26.11.2012, godz. 12:00,
  • III edycja w okresie 27.11.2012, godz.12.00 – 21.12.2012, godz. 12:00.

§ 5

 1. W ramach każdej edycji Konkursu, o których mowa w § 4 zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
 2. Zwycięzcą danej edycji zostaje Uczestnik, którego konto osiągnęło w grze najlepszy wynik finansowy i sprzeda firmę na drugim etapie gry. Jest to równoznaczne z zajęciem pierwszej pozycji w rankingu „Rekiny biznesu” na stronie www.business-zone.com.pl wśród graczy oznaczonych pucharem. W przypadku dwóch lub więcej identycznych wyników finansowych, o zwycięstwie zadecyduje pozycja konta użytkownika w rankingu reputacji („Renomowane Marki”), a w przypadku dwóch takich samych wyników w obu rankingach, w rankingu efektywności („Efektywni Zawodnicy”).
 3. Jeden Uczestnik może zostać nagrodzony nagrodą, o której mowa w § 6 pkt 1 tylko jeden raz przez wszystkie trzy edycje Konkursu. W przypadku pojawienia się większej ilości kont Uczestnika w rankingu, Operator może usunąć je z rankingu, pozostawiając tylko konto o najlepszym wyniku.
 4. Ogłoszenie laureata każdej edycji Konkursu odbędzie się najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia danej edycji na stronach internetowych Organizatora oraz na stronie www.business-zone.com.pl.

§ 6

 1. W ramach Konkursu zwycięzca każdej edycji otrzyma nagrodę rzeczową w postaci dyktafonu OLYMPUS WS-750M.
 2. Organizator przyzna także dwa wyróżnienia dla uczestników każdej edycji, którzy osiągną kolejno 2 i 3 i sprzedadzą firmę na drugim etapie. Wyróżnieni gracz otrzymają nagrody: ramkę cyfrową Digital Photo Frame za miejsce drugie i pamięć USB 8 GB za zajęcie trzeciego miejsca.
 3. Decyzja Organizatora w sprawie przyznania nagrody jest ostateczna.
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną nagrodę.
 5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przy rejestracji. Jeżeli Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem lub Operatorem w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wygranej, traci prawo do otrzymania nagrody. W miejsce takiej osoby prawo do otrzymania nagrody przysługuje osobie zajmującej kolejne miejsce na liście rankingowej.
 6. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi.
 7. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
 8. Organizator zastrzega sobie przed wydaniem nagrody prawo weryfikacji danych Uczestnika podanych w formularzu rejestracyjnym.
 9. Nagrody przyznane w konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)

§ 7

 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w Internecie na stronie www.business-zone.com.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo w każdym momencie trwania Konkursu, wydania odpowiednich postanowień Regulaminu regulujących daną kwestię.
 3. Organizator zastrzega sobie również prawo do modyfikacji gry w trakcie trwania Konkursu. Ewentualne modyfikacje i ich wpływ na grę nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Uczestników.
 4. Ewentualne kwestie sporne będą rozwiązywane polubownie, a w razie niemożliwości takiego rozwiązania, będzie je rozstrzygał sąd cywilny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację własnego wizerunku i danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w mediach tj. prasie, radiu, telewizji i internecie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu. Zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych osoby niepełnoletniej wyraża jego opiekun prawny.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia gry, wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
  w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5a (KRS: 0000120807). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości fakt, iż niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym czasie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu udostępnienia gry, lub odwołania gry bez podania przyczyn.
 9. Udział w grze jest jednoznaczny z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

8 października 2012