Rynek pracy jako system specjalnej regulacji

0
comments

Realizowany w Republice Federalnej Niemiec ustrój socjalnej gospodarki rynkowej znajduje wyraźne podstawy normatywne w Konstytucji. W Konstytucji określone są najistotniejsze pryncypia systemu rynku pracy. Wśród konstytucyjnych zasad wymienia się wolność osobistą, równość wobec prawa, wolność koalicji partnerów socjalnych oraz wolny wybór zawodu, miejsca pracy i kształcenia 1.

Ustawa zasadnicza nie zawiera prawa do pracy. Także w nauce powszechny jest pogląd, że w RFN nie ma prawa do pracy w sensie prywatnoprawnego roszczenia obywatela o zatrudnienie 2. Nie oznacza to jednak, że nie jest ono zawarte w niektórych konstytucjach krajów związkowych. Na przykład w Konstytucji Bawarii mówi się, że praca jest źródłem dobrobytu narodowego i dlatego jest pod szczególną ochroną państwa. Każdy ma prawo zapewnienia sobie egzystencji przez pracę oraz prawo i obowiązek wyboru pracy wykonywanej dla dobra ogółu, która odpowiada jego uzdolnieniom i kwalifikacjom 3.

W literaturze niemieckiej spotkać można różnorodne interpretacje prawa do pracy. Czasami rozumiane ono jest jako szansa pracy, gdy istnieją możliwości jej podjęcia. Taka definicja nie obliguje państwa do rozwiązywania problemów bezrobocia. Zgodnie z drugą interpretacją pracobiorcy przysługuje subiektywne prawo do jakiegokolwiek miejsca pracy. Trzecia wykładnia nakłada na państwo obowiązek zapewnienia obywatelom pracy adekwatnej do posiadanych kwalifikacji. Ta norma wyprowadzana jest z funkcji socjalnych państwa.

Większość konstytucji krajowych formułujących prawo do pracy pochodzi z okresu przed uchwaleniem konstytucji federalnej. Powstaje zatem pytanie, jak dalece konstytucje krajowe mogą gwarantować podstawowe prawa obywatelskie nie ujęte w Ustawie zasadniczej. W orzecznictwie RFN dominuje pogląd, że regulacja prawna konstytucji krajowych, zapewniająca prawa obywatelskie nie mieszczące się w minimalnym zestawie praw zawartych w konstytucji federalnej, pozostaje w mocy. Jednocześnie uważa się, że zawarta w konstytucjach krajów związkowych zasada prawa do pracy ma jedynie charakter programowy 4.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>