Category Rynek pracy

Problemy analizy bezrobocia – ciąg dalszy

0
comments

W przypadku bezrobocia strukturalnego popyt w gospodarce jest wystarczający, ale jednocześnie istnieje niedostosowanie strukturalne podaży pracy do popytu na silę roboczą. Przejawia się to głównie w braku siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach lub/i nadwyżkach rąk do pracy na danym rynku, podczas gdy na innym występuje ich niedobór. Wielu teoretyków przyczyn bezrobocia strukturalnego dopatruje się w funkcjonowaniu rynku pracy. Szczególnie ekonomiści ze szkoły neoklasycznej widzą przyczyny występowania tego zjawiska w sposobie zachowania się pracobiorców na rynku pracy i określają je jako „bezrobocie dobrowolne”.

przeczytaj wszystko

Opcje strategiczne

0
comments

Prowadzone w RFN badania wskazują na dwie strategiczne opcje gmin w zakresie lokalnych programów przeciwdziałania bezrobociu. Niektóre gminy, z powodu trudności występujących z klientelą na drugim rynku pracy, koncentrują się na pierwszym rynku pracy. Przeznaczają one swoje ograniczone środki na polepszenie standardu lokalizacyjnego. Gminy te przez promocję inwestycji zamierzają w długim okresie poprawić sytuację na lokalnym rynku pracy. Rosnące wpływy z podatku przemysłowego planują przeznaczyć na cele społeczne.

przeczytaj wszystko

Dopuszczenie prywatnego pośrednictwa pracy

0
comments

Argumentem często przytaczanym na rzecz wyłączności Federalnego Urzędu Pracy są korzyści płynące z centralnego publicznego pośrednictwa pracy. W przejęciu większości rynku przez prywatnych pośredników widzi się zagrożenie interesu publicznego, gdyż urząd ten nie mógłby dostarczać informacji dla pracobiorców, pracodawców i rządu, niezbędnych do podejmowania decyzji zatrudnieniowych. Utrudniłoby to także kontrolę nieprawidłowości korzystania ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia.

przeczytaj wszystko

Analiza procesu implementacji

0
comments

Analiza procesu implementacji jest relatywnie nową metodą oceny i tucjonalnych i jakościowych. Niewątpliwym sukcesem evaluation research jest uświadomienie politykom faktu, że koordynacja uzależniona jest od posiadanej informacji. Decyzje dotyczące polityki zatrudnienia zapadają zawsze w warunkach niepewności, co oznacza, że nawet po dokonaniu analizy efektywności w procesie implementacji programu mogą pojawić się nieprzewidziane problemy. Realizacji programów rynku pracy towarzyszą niespodziewane wydarzenia wymagające dostosowań ad hoc. Problem ten nie znajduje jeszcze należytego odzwierciedlenia w studiach evaluation research. Mimo dokonującego się postępu w badaniach nad efektywnością polityki rynku pracy wiele przedstawionych pytań pozostaje jeszcze bez odpowiedzi. Badania nad skutecznością i efektami zatrudnieniowymi stosowanych środków wymagają dalszego doskonalenia metod.

przeczytaj wszystko

Doświadczenie RFN

0
comments

Koncentracja zwolnień z przyczyn zakładu pracy w nielicznych przedsiębiorstwach jest zgodna z tezą o wysokiej stabilności zatrudnienia w RFN 16. Świadczy to o unikaniu przez większość przedsiębiorstw zwolnień w czasie recesji i zbieżności interesów pracowniczych z celami strategicznymi korporacji, zorientowanymi na kształtowanie stałej załogi, motywowanej do wydajniejszej pracy przez gwarancje zatrudnienia i skłonnej do przemieszczeń wewnątrz firmy 17. Szerszej interpretacji tych procesów dostarczają teorie kapitału ludzkiego (human capital theory), kontraktów nieformalnych (implicit contract theory) i płacy względem efektywności (efficiency-wage- -hipothesis) 18.

przeczytaj wszystko

Rządowa polityka pełnego zatrudnienia – ciąg dalszy

0
comments

W roku 1974, po raz pierwszy od przekroczenia „progu pełnego zatrudnienia” w 1960 roku, ponownie liczba bezrobotnych była wyższa od liczby wolnych miejsc pracy. Reakcja rządu federalnego na wzrost bezrobocia była stosunkowo późna. Podjęto pewne przeciwdziałanie za pomocą instrumentów polityki rynku pracy, a także wykorzystano środki globalnego sterowania. Wprowadzono dotacje do inwestycji prywatnych w wysokości 7,5% oraz obniżkę podatku dochodowego od osób fizycznych, która pierwotnie uzasadniana była względami podziału, ale służyła także realizacji celów polityki zatrudnienia. W 1975 roku uruchomiono program popierający budownictwo i inwestycje, na który przeznaczono 5,75 miliarda marek n.

przeczytaj wszystko

Federalny Urząd Pracy jako instytucja transferu finansowego cz. II

0
comments

W latach 1992-1993 różnica między wydatkami a wpływami urzędów pracy w części wschodniej wynosiła ponad 35 miliardów marek. Aby uzmysłowić sobie skalę tego transferu wystarczy powiedzieć, że stanowił on w 1992 roku około 15% produktu narodowego brutto Wschodnich Niemiec, a w 1993 roku około 13%. Transfer netto Federalnego Urzędu Pracy za lata 1991-1993 wynosi ogółem 92,6 miliarda marek 5. Kwota ta sfinansowana jest w wysokości 58,8 miliarda marek przez składki ubezpieczeniowe z części zachodniej, a 33,8 miliarda marek to dotacje budżetu federalnego. Te proporcje wskazują, że prawie dwie trzecie kosztów związanych z polityką rynku pracy w nowych krajach związkowych „przerzucane” jest na barki płacących składki ubezpieczeniowe od bezrobocia.

przeczytaj wszystko

Wnioski z doświadczeń niemieckich dla Polski cz. II

0
comments

Strategia przeciwdziałania bezrobociu powinna obejmować skuteczną politykę makroekonomiczną zorientowaną na tworzenie nowych miejsc pracy i aktywne działania interwencyjne na rynku pracy 7. Ta koncepcja zatrudnieniowa jest szczególnie lansowana przez Organizację Współpracy i Rozwoju Gospodarczego 8. Kluczem do rozwiązania problemu bezrobocia jest promocja inwestycji, gdyż tylko one zapewniają miejsca pracy o długotrwałym charakterze. Instrumenty polityki gospodarczej, takie jak polityka pieniężna, stopa procentowa i polityka podatkowa, powinny być tak ukierunkowane, aby pobudzały inwestycje i wzrost popytu na pracę. Szczególnie istotne staje się też określenie roli państwa i jego instytucji w programach przeciwdziałania bezrobociu. Rosnące szybko w Polsce bezrobocie o charakterze długotrwałym nasuwa pilną konieczność „finansowania pracy zamiast bezrobocia”. Praca powinna stać się najważniejszym kryterium społecznym polityki gospodarczej. Tylko finansowanie „pracy zamiast bezrobocia i pomocy społecznej” pozwala zmniejszyć rozmiary bezrobocia.

przeczytaj wszystko

Relacjew strukturze wydatków

0
comments

Zmniejszona została składka na nbezpieczenie od bezrobocia z 4,6% do 4,0%. Nasuwa się więc nieodparcie wniosek, że rząd federalny preferował raczej konsolidację budżetów publicznych i obniżkę pozapłacowych elementów kosztów pracy niż zwalczanie bezrobocia.

przeczytaj wszystko

Dotychczasowe rezultaty i propozycje reform cz. II

0
comments

Pełne umiędzynarodowienie rynków kapitałowych i zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze ograniczyły skuteczność polityki popytowej. Dlatego też w latach osiemdziesiątych nastąpiło przesunięcie akcentów w kierunku podażowo zorientowanej polityki gospodarczej. W RFN, gdzie wykształcił się model socjalnej gospodarki rynkowej, wzrosło także znaczenie socjalnych zobowiązań państwa. Prawie jedna trzecia produktu narodowego brutto przeznaczana jest na świadczenia socjalne. Wynikające z tego tytułu obciążenie przedsiębiorstw doprowadziło do zmiany ich zachowań. Szybko rosnące koszty pracy, a w szczególności ich pozapłacowe elementy, zaczynają oddziaływać hamująco na wzrost zatrudnienia. Rząd niemiecki lansuje pogląd o konieczności obniżenia dodatkowych kosztów osobowych w celu zwiększenia konkurencyjności gospodarki na rynku światowym. W przemyśle tego kraju relacja pozapłacowych elementów kosztów pracy do wynagrodzenia kształtuje się na poziomie około 84% 3. Przy tak stosunkowo wysokich pozapłacowych elementach kosztów pracy i niewykorzystanych zdolnościach produkcyjnych w gospodarce, wzrost rozmiarów popytu wpływa, w porównaniu z okresem wcześniejszym, w bardziej ograniczonym stopniu na wielkość zatrudnienia. Dodatkowy popyt może być bowiem zaspokojony bez dodatkowego zatrudnienia i bez rozbudowy mocy produkcyjnych. Bezrobocie nie ma dzisiaj charakteru koniunkturalnego, lecz w przeważającej części strukturalny, i w związku z umiędzynarodowieniem kapitału nie może być traktowane tylko jako problem jednej wyizolowanej gospodarki.

przeczytaj wszystko

Możliwości oraz bariery instytucjonalne i polityczne

0
comments

Wraz z nastaniem kryzysu w latach 1974-1975 polityka rynku pracy stanęła przed poważnym egzaminem. Od tego czasu zmieniła się relacja między podażą a popytem na silę roboczą na niemieckim rynku pracy i pojawił się stały niedobór miejsc pracy. Spowodowało to przesuwanie priorytetu polityki rynku pracy z funkcji aktywnej, zapobiegawczej, preferującej dostosowywanie struktury kwalifikacyjno-zawodowej podaży pracy do zmieniających się potrzeb gospodarki narodowej, w kierunku łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Skalę tego zjawiska obrazują najlepiej poniżej opisane fakty.

przeczytaj wszystko