Category Rynek pracy

Tworzenie nowych miejsc pracy (ABM) – ciąg dalszy

0
comments

Przeciętnie w 1991 roku finansowanych było przez Federalny Urząd Pracy 183 tys. stanowisk ABM, a w roku następnym liczba ta wzrosła więcej niż dwukrotnie, osiągając 388 tys. Udział kobiet w populacji korzystających z tej formy wsparcia wynosił 41%. Można go uznać za relatywnie niski, jeśli uwzględni się, że stanowiły one 63% bezrobotnych i 45% zatrudnionych. Należy wspomnieć, że liczba miejsc pracy ABM zmalała z 404,9 tys. w maju do 354,9 tys. na koniec 1992 roku.

przeczytaj wszystko

Ubezpieczenia od bezrobocia, związki zawodowe i rozpiętość płac

0
comments

W dyskusji nad przyczynami bezrobocia wiele miejsca poświęca się zależności bezrobocia od wysokości zasiłków na wypadek bezrobocia. Uważa się, że im wyższe są zasiłki, tym mniejsza jest intensywność poszukiwania nowej pracy, co prowadzi do wydłużenia okresu pozostawania bez pracy. Ta prawidłowość trudna jest do stwierdzenia w pojedynczych przypadkach, gdyż studia empiryczne nie dostarczają jednoznacznych dowodów na istnienie tej zależności 7. Abstrahując od tego, ramy naszej analizy pozwalają w równaniu na stopę wzrostu płacy nominalnej (1) uwzględnić stopę wzrostu zasiłków dla bezrobotnych R, przy czym współczynnik 02 zgodnie z naszą hipotezą jest dodatni: W = a0 +P-arU+ a2R (6)

przeczytaj wszystko

Ochrona stosunku pracy – ciąg dalszy

0
comments

Gdy planowane są większe zwolnienia, zarząd przedsiębiorstwa opracowuje plan socjalny, którego zadaniem jest zmniejszenie socjalno-ekonomicznych dolegliwości zwolnień, na przykład przez odprawy, wcześniejsze emerytury itp. Gdy dochodzi do zwolnień masowych, to muszą one być zgłaszane do urzędu pracy, który może zaproponować zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin i przejąć płacę za czas nie przepracowany. Stosunek pracy jest poza tym chroniony szczególnymi normami lub umowami taryfowymi obejmującymi określone grupy społeczno-zawodowe. Szczególne regulacje dotyczą inwalidów, kobiet w ciąży, rodziców korzystających z urlopu wychowawczego, odbywających służbę wojskową lub zastępczą służbę wojskową i reprezentantów załogi wybieranych do rady zakładowej. Zawarte w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych umowy zbiorowe i porozumienia ochronne dotyczące racjonalizacji przewidują od określonej granicy wieku (40, 45 lub 55 lat), przy stażu pracy w danej firmie od 15 do 20 lat, całkowite wyłączenie spod standardowych norm ustawodawstwa 3. Omawiane regulacje ochrony stosunku pracy obowiązywały także w połowie lat osiemdziesiątych i obejmowały prawie 3 miliony osób, tj. 16% ogółu zatrudnionych. Jeśli uwzględnimy jeszcze fakt, że w RFN status urzędnika bez możliwości wypowiedzenia pracy przez pracodawcę posiadało 1,8 min osób, to oznacza to, że 4,8 miliona zatrudnionych wyłączonych było spod normalnej regulacji stosunku pracy.

przeczytaj wszystko

Praktyczne implikacje

0
comments

Zaleta przedstawionej koncepcji analizy bezrobocia polega na jednoczesnym uwzględnieniu bezrobocia i inflacji. Jest to o tyle ważne, że bezrobocie może być zredukowane przez odpowiednie impulsy pieniężno- -fiskalne, ale za cenę rosnącej inflacji. Stopa bezrobocia równowagi U informuje, jak daleko przy U > U można zmniejszyć bezrobocie bez wywierania presji na wzrost inflacji. Jeżeli w wyniku podjętych działań osiągnięta zostanie stopa bezrobocia równowagi, to następnie należy zastosować środki polityki gospodarczej umacniające ową równowagę. Dziś powszechnie uważa się bowiem, że potencjalny produkt narodowy brutto odpowiada najwyższemu możliwemu poziomowi realnego produktu, jaki dana gospodarka może osiągnąć przy naturalnej stopie bezrobocia.

przeczytaj wszystko

Federalny Urząd Pracy – dalszy opis

0
comments

Ustawodawca jednoznacznie określa, że „Federalny Urząd Pracy jest organizacją prawa publicznego z samorządem” 15. Politycznym zadaniem samorządu jest integracja sil społecznych w rozwiązywaniu problemów zatrudnieniowych zgodnie z interesami głównych stron rynku pracy. Podstawowe zadania FUP dotyczą istotnych interesów pracobiorców i pracodawców i dlatego w skład jego samorządu wchodzą przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i organizacji publicznych. Tworzą oni organy samorządowe na zasadzie parytetowej i podejmują trudne do rozstrzygnięcia decyzje na zasadzie kompromisu 16. FUP jest zatem samorządową instytucją w sensie formalnym i obywatelskim. Realizuje on zadania wynikające bezpośrednio z istoty władzy państwowej oraz ma osobowość prawną, zdolność kształtowania woli i własny budżet.

przeczytaj wszystko

Popieranie całorocznego zatrudnienia w budownictwie cz. II

0
comments

Rekompensata plac z tytułu nieuniknionych przerw w pracy spowodowanych zlą pogodą, zwana zasiłkiem posezonowym, jest szczególnym świadczeniem dla pracowników firm budowlanych, podobnym ze względu na jego cel do dopłat przy skróconym czasie pracy. Wymaga się, aby zmniejszenie godzin pracy wynosiło minimum 1 godzinę dziennie. Zasiłek „od zlej pogody” mogą otrzymywać jedynie pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. W zakresie obliczania wysokości zasiłku obowiązują w zasadzie regulacje dotyczące skróconego czasu pracy.

przeczytaj wszystko

System kształcenia z punktu widzenia rynku pracy

0
comments

Począwszy od połowy lat siedemdziesiątych rosnące bezrobocie wymusiło zmianę strategii i szkolenie zawodowe zaczęło koncentrować się przede wszystkim na bezrobotnych i grupach szczególnej troski. Krytyczna sytuacja na rynku pracy spowodowała zastąpienie celów długookresowych zadaniami doraźnymi, a świadczenia wspierające kształcenie i doskonalenie zawodowe zaczęto traktować głównie jako środek przeciwdziałający bezrobociu. W tym czasie uzupełniono koncepcję „periodycznego szkolenia” przemyśleniami, które złożyły się na projekt „szkolenia na zapas” w czasie recesji. W warunkach wysokiego bezrobocia następują bowiem zmiany w relacji rynek pracy – jednostka. 0 ile w przypadku pełnego zatrudnienia dominuje funkcja alokacyjna rynku pracy, to wraz ze wzrostem bezrobocia coraz większe znaczenie zaczyna mieć proces selekcji. Długotrwale bezrobocie oddziałuje negatywnie na motywacje do pracy i kwalifikacje. Występuje tendencja do umacniania tego zjawiska (strukturalizacja i efekt histerezy), a jednocześnie wzrost wymagań i umiejętności niezbędnych do uzyskania pracy. Za pomocą doskonalenia zawodowego próbuje się dostosować jakość podaży pracy do wymagań pracodawców. Tak długo jednak, jak występuje wysokie bezrobocie, podnoszenie kwalifikacji i przeszkolenia zawodowe nie gwarantują każdemu sukcesu 40. Istotny wpływ na przyjęcie takiej strategii miał niewątpliwie fakt, że świadczenia wspierające kształcenie, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowania zawodowe oddziałują na rynek pracy zarówno prewencyjnie, jak i aktywnie. Pozwalają one lepiej dostosować kwalifikacje zawodowe do zmieniających się potrzeb gospodarki i ograniczyć ryzyko bezrobocia. Działania te umożliwiają zarazem przesunięcie na krótki okres pewnej liczby bezrobotnych z rynku pracy do systemu edukacji. Przyczynia się to do wzrostu kwalifikacji tych osób i zwiększenia ich szans na przyszłe zatrudnienie.

przeczytaj wszystko

Płaszczyzny oddziaływania – ciąg dalszy

0
comments

Dokonując ogólnej oceny praktykowanej rządowej polityki zatrudnienia można stwierdzić, że przeciwdziałając bezrobociu stosowano nie tylko instrumentarium przewidziane w ustawie stabilizacyjnej, ale w wielu wypadkach w drodze ustawowej wprowadzono specjalne środki. Świadczy to o pewnej niewystarczalności instrumentarium polityki keynesistowskiej. Mimo to polityka zatrudnienia była realizowana zgodnie z założeniami ustawy stabilizacyjnej, przede wszystkim w czasie kryzysu z lat 1974-1975. W porównaniu do okresu sprzed 1967 roku, kiedy to polityka koniunkturalna sprowadzała się w zasadzie tylko do przeciwdziałania rozwojowi procesów inflacyjnych za pomocą środków polityki pieniężno-kredytowej, nastąpił istotny wzrost udziału wydatków państwa w stosunku do wartości potencjału produkcyjnego (tzw. kwota państwa). Spowodowało to jednak wzrost deficytu budżetowego i podjęto próby jego redukcji. Rozwiązanie problemu bezrobocia widziano także w obniżkach podatków od osób prawnych, w celu zwiększenia zysków przedsiębiorstw. Uzasadnieniem dla tych typowo podażowo zorientowanych przedsięwzięć był pogląd, że wyższe zyski podmiotów gospodarczych stymulują inwestycje tworzące nowe miejsca pracy. To przesunięcie akcentów w polityce gospodarczej, które zaznaczyło się od drugiego kryzysu naftowego, nie prowadziło do pełnego odejścia od koncepcji keynesistowskiej, przyczyniło się jednak do zmniejszenia jej znaczenia w praktyce.

przeczytaj wszystko

Korzyści budżetu Federalnego Urzędu Pracy

0
comments

Ogólnofiskalna korzyść z tworzenia specjalnych miejsc pracy jest w nowych krajach związkowych niższa w porównaniu z częścią zachodnią. Przeciętne wydatki na osobę korzystającą z tej formy pomocy wynosiły w 1991 roku 32 tys. marek i zostały w 59% bezpośrednio skompensowane przez zwiększone wpływy i zmniejszone wydatki budżetów publicznych. Przy uwzględnieniu efektów pośrednich stopień kompensacji wzrasta do 82%. Niższa pieniężna korzyść spowodowana jest relatywnie wysokimi kosztami, zwłaszcza w przypadku ABM o charakterze inwestycyjnym.

przeczytaj wszystko

Efekty budżetowe

0
comments

Racjonalna polityka rynku pracy wymaga kontroli efektywności. Jak już wspominaliśmy wcześniej, określenie stopnia efektywności zastosowania danego instrumentu przez porównanie kosztu i korzyści jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Informacje te odgrywają jednak ważną rolę przy podejmowaniu decyzji o stosowaniu środków polityki rynku pracy. Dlatego też istnieje konieczność prowadzenia takiego rachunku, chociaż ma on ograniczone znaczenie poznawcze. W rachunku kosztów i korzyści realizowanej polityki rynku pracy trzeba uwzględnić najpierw koszt bezrobocia.

przeczytaj wszystko

Rola kształcenia i doskonalenia zawodowego

0
comments

Sumując można powiedzieć, że pogorszenie sytuacji na rynku pracy zmniejszyło wprawdzie skuteczność kształcenia i doskonalenia zawodowego mierzoną stopniem integracji zawodowej absolwentów, ale instrument ten wywiera nadal duży wpływ na możliwości zatrudnieniowe bezrobotnych. Szanse na sukces dla bezrobotnych, którzy stanowią około dwie trzecie uczestników doskonalenia zawodowego, są jednak niższe niż osób pracujących. Z kolei wśród bezrobotnych mniejsze szanse na integrację zawodową po ukończeniu szkoleń mają osoby pozostające bez pracy ponad rok oraz mieszkające w miejscowościach o wysokim bezrobociu.

przeczytaj wszystko