Category Rynek pracy

Ekonomiczne aspekty zjednoczenia Niemiec cz. II

0
comments

Powstanie unii oznaczało przyjęcie przez byłą NRD zachodnioniemiec- kiego ustawodawstwa pracy i systemu zabezpieczenia społecznego. Tym samym zaczęły obowiązywać jednolite zasady w zakresie świadczeń społecznych i zasiłków dla bezrobotnych w obydwu częściach Niemiec, co nie oznacza jednak ich jednakowego poziomu. Wiadomo bowiem, że renty i zasiłki dla bezrobotnych uzależnione są od wysokości plac, a te z kolei są w części wschodniej o wiele niższe niż w zachodniej.

przeczytaj wszystko

Polityka rynku pracy i bezrobocie w krajach OECD cz. II

0
comments

Oznaczenia w nawiasach odnoszą się do krzywej Beveridge’a (rys. 1.2). krajach EWG, gdzie wskaźnik ten wzrósł z 46,9% do 52,4%, mimo rosnącego udziału wydatków na aktywne instrumenty polityki rynku pracy. Stwierdzić można także pozytywną korelację między stopą bezrobocia a udziałem bezrobocia długookresowego w ogólnym bezrobociu.

przeczytaj wszystko

Deregulacja a nowe miejsca pracy cz. II

0
comments

Ruchliwość pracownicza cechowała się dużą koncentracją w małych i średnich firmach, przede wszystkim w budownictwie i niektórych branżach usług (gastronomia). W 20% przedsiębiorstw objętych badaniem, zatrudniających 27% ogółu pracowników, stopa przyjęć i zwolnień była wyższa od 15%. W tych przedsiębiorstwach dokonało się około połowy przyjęć i zwolnień oraz więcej niż połowa wypowiedzeń przez zakład pracy. W większości zakładów (62,1%) stopa fluktuacji wynosiła średnio 3,7%, a więc kształtowała się poniżej przeciętnego poziomu w gospodarce prywatnej. Opisane wyniki badań prowadzą do następujących wniosków:

przeczytaj wszystko

Miejsca pracy dla bezrobotnych (ABM) cz. II

0
comments

Podmiotami korzystającymi z omawianych środków mogą być osoby prawa publicznego i prywatni przedsiębiorcy. Przydział środków następuje w formie indywidualnej pomocy udzielanej podmiotom tworzącym nowe miejsca pracy lub krajom związkowym realizującym duże programy. Najczęściej możliwość tę wykorzystują gminy, organizacje komunalne, związki oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i fundacje. Preferowane przy udzielaniu wsparcia są te miejsca pracy, które:

przeczytaj wszystko

Ochrona stosunku pracy

0
comments

Pod względem liczby regulacji ustawowych i taryfowych związanych z ochroną stosunku pracy RFN zajmuje po Francji drugie miejsce wśród rozwiniętych krajów przemysłowych. W 1978 roku okres wypowiedzenia pracy wynosił w tym kraju średnio 38 dni (robotnicy 24, urzędnicy 83) V Ochrona stosunku pracy dotyczyła zatrudnionych powyżej sześciu miesięcy w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej sześć osób i obejmowała 80% ogółu zatrudnionych.

przeczytaj wszystko

Polityka rynku pracy w RFN

0
comments

Aby uzyskać pełen obraz trzeba jeszcze udzielić odpowiedzi na pytanie, jak daleko polityka rynku pracy w RFN wykorzystywała istniejące możliwości (dla porównania zob. tabl. VII.3). Należałoby zapytać, jakie było realne pole jej oddziaływania, przy założeniu występowania politycznej woli rozwiązywania problemów zatrudnieniowych. Brak kryteriów porównawczych nie pozwala na przeprowadzenie kwantytatywnej analizy. Istnieją jednak dwa ewidentne dowody na to, że możliwości polityki rynku pracy nie były konsekwentnie wykorzystywane.

przeczytaj wszystko

Skrócony czas pracy

0
comments

Istotnym zagrożeniem dla trwałości istniejących stosunków pracy bywa przejściowy brak pracy, którego przyczyną może być spadek koniunktury. Normalnie pracodawcy zwalniają w tej sytuacji zbędnych pracowników. Zgodnie z duchem ustawy o popieraniu pracy, przeciwdziałać temu ma zasiłek dla pracowników zatrudnionych w skróconym wymiarze godzin, który rekompensuje im część utraty wynagrodzenia. Pracownicy otrzymują od Federalnego Urzędu Pracy zasiłki wynoszące 68% utraconej płacy netto, jeśli mają przynajmniej jedno dziecko na utrzymaniu w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Dla pozostałych pracowników wysokość ta wynosi 63%. Świadczenia te mogą być wypłacane przez okres sześciu miesięcy. Z powodu nadzwyczajnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czas ich wypłacania może być przedłużony do 24 miesięcy.

przeczytaj wszystko

Nowe wyzwania

0
comments

Po zjednoczeniu Niemiec szybkie przemiany ustrojowe wywarły negatywny wpływ na sytuację na rynku pracy w części wschodniej Republiki Federalnej Niemiec. W końcu 1989 roku liczba zawodowo czynnych w byłej NRD wynosiła 9,7 miliona osób, z czego 750 tys. przypadało na tzw. sektor X (armia, policja, służba bezpieczeństwa, partie polityczne i organizacje masowe). Liczba zawodowo czynnych malała bardzo szybko i osiągnęła w lipcu 1993 roku poziom 6,144 miliona osób. Mniej drastycznie, ale nie mniej dramatycznie wzrosło bezrobocie. Jego rozmiary przekroczyły 1,166 miliona osób, a stopa bezrobocia osiągnęła poziom 15,3%. Najwięcej zwolnień nastąpiło w rolnictwie i przemyśle przetwórczym. W przemyśle, w którym wcześniej pracowało więcej niż jedna trzecia ogółu pracobiorców, zatrudnienie spadło o 60%. Udział tej gałęzi w ogólnym zatrudnieniu wynosi teraz tylko około 20%. Bezrobociem dotknięte są przede wszystkim osoby starsze, zwłaszcza niewykwalifikowane. Podobnie wygląda sytuacja kobiet: stanowią one dwie trzecie populacji bezrobotnych. Mniej krytycznie przedstawia się sytuacja młodych pracobiorców, ale w ostatnim okresie wystąpił deficyt miejsc praktycznej nauki zawodu.

przeczytaj wszystko

Analiza kosztów i korzyści

0
comments

Bezrobocie jest nierozerwalnie związane z dodatkowym obciążeniem ubezpieczeń społecznych i budżetów publicznych. Aktywna polityka rynku pracy przez redukcję rozmiarów bezrobocia przyczynia się do odciążenia tych budżetów. Rzeczywiste koszty aktywnej polityki rynku pracy (koszty netto) można określić przez porównanie kosztów danego programu (koszty brutto) z obniżką kosztów wynikającą ze zmniejszenia bezrobocia. Aby dokonać tego porównania należy wyszacować spadek bezrobocia będący rezultatem oddziaływania danego środka. Jest to pierwszy krok analizy kosztów i korzyści. Przeprowadzenie pełnej analizy efektów jest jednak niemożliwe, gdyż większa część kosztów (psychologiczne i socjalne aspekty bezrobocia, pośrednie efekty makro- i mikroekonomiczne) i korzyści (efekt alokacyjny, oddziaływanie w zakresie podziału, korzyści psychologiczne i społeczne) jest niemierzalna. Dlatego też w analizie ograniczymy się do odpowiedzi na dwa pytania:

przeczytaj wszystko

Problemy zatrudnieniowe

0
comments

Bezrobotni w tys. 149 185 246 274 583 1074 1060 1060 993 ze składek na ubezpieczenie od bezrobocia wiąże się z kosztową zasadą ekwiwalentności. Polega ona na indywidualnym lub grupowym sprzężeniu świadczeń z tytułu ubezpieczenia z ich kosztami. Zasada ta nie jest w pełni przestrzegana w przypadku ubezpieczenia od bezrobocia, gdyż na przykład z efektów płynących z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy lub środków skierowanych na polepszenie stanu infrastruktury korzystają również grupy nie ponoszące kosztów. Świadczenia te są pozytywnymi efektami zewnętrznymi ubezpieczenia od bezrobocia i mają charakter dobra publicznego.

przeczytaj wszystko

Wzrost bezrobocia i liczba bezrobotnych

0
comments

W połowie lat siedemdziesiątych zakończył się proces pełnej internacjonalizacji rynków kapitałowych, co utrudniło skuteczne stosowanie instrumentów keynesistowskiej polityki pełnego zatrudnienia. W RFN, gdzie tradycyjnie przywiązywano dużą uwagę do stabilizacji cen, w celu przeciwdziałania inflacji zaczęto uwzględniać zalecenia wynikające z koncepcji „naturalnej” stopy bezrobocia.

przeczytaj wszystko