Skrócony czas pracy – ciąg dalszy

0
comments

Dopłaty do skróconego czasu pracy realizują cele polityki socjalnej, rynku pracy, zakładowej polityki osobowej i polityki gospodarczej. Obok swej tradycyjnej funkcji zabezpieczenia utraconej płacy, zapobiegając zwolnieniom w warunkach masowego bezrobocia, nabierają one coraz większego znaczenia jako instrument polityki rynku pracy. Ponadto zakład pracy utrzymuje swoją doświadczoną załogę i przy wzroście zamówień może szybko przywrócić wcześniejszą produkcję. Przez stabilizację zatrudnienia i zapewnienie dalszego istnienia zakładów dotkniętych brakiem zamówień, niezmniejszone zostają także rozmiary siły nabywczej gospodarstw domowych.

Rekordową liczbę zasiłków dla pracowników objętych redukcją czasu pracy wypłacono w 1975 roku, kiedy to przy 1,2 min bezrobotnych w niepełnym wymiarze zatrudnionych było prawie 800 tys. osób i Federalny Urząd Pracy wydatkował na ten cel 2,2 mld DM (2,2% ogółu wydatków). W latach osiemdziesiątych, mimo wzrostu bezrobocia, wykorzystywano ten środek w relatywnie węższym zakresie. W tej dekadzie najwięcej osób korzystało z tego świadczenia w 1983 roku (675 tys. osób), a najmniej w 1989 roku (108 tys. osób). W 1990 roku tylko 56 tys. osób pracowało w skróconym czasie pracy. Pogorszenie się relacji zatrudnionych w skróconym czasie pracy do liczby bezrobotnych wiąże się z problemami finansowymi ubezpieczenia od bezrobocia. Osłabienie koniunktury w 1992 roku doprowadziło do wprowadzania skróconego czasu w wielu przedsiębiorstwach. Przeciętnie rocznie z zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy korzystało 283 tys. osób, czyli prawie dwa razy więcej niż w roku poprzednim. W ciągu roku liczba osób korzystających z tego świadczenia uległa prawie czterokrotnemu wzrostowi (grudzień 1991 r. – 173 400 osób: grudzień 1992 r. – 649 600 osób).

Jak wynika z danych zamieszczonych w tablicy IV.3, największe problemy ze zbytem miał przede wszystkim przemysł elektrotechniczny, budowy maszyn, metalowy, środków transportu, tekstylny i odzieżowy. W sektorze usług praca w skróconym zakresie nie miała praktycznie żadnego znaczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>