W RFN lokalne i regionalne inicjatywy zatrudnieniowe finansowane są:

0
comments

– ze środków Komisji Wspólnoty Europejskiej,

– przez Federalny Urząd Pracy zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w ustawie o popieraniu pracy,

– z federalnych programów specjalnych,

– w ramach systemu promocji gospodarczej.

Najważniejszym źródłem finansowania programów zatrudnieniowych EWG jest fundusz strukturalny. Z niego finansowane są programy w regionach, w których produkt narodowy brutto per capita jest niższy o 75% od średniego poziomu w EWG 4. To kryterium pozwala na objęcie tym programem jednej piątej ludności ugrupowania. Z funduszu tego nie korzystano w części zachodniej RFN, ale po zjednoczeniu profitują z niego nowe kraje związkowe.

Wspomniane inicjatywy komunalnej polityki rynku pracy wykorzystują możliwości finansowe stwarzane przez federalne i krajowe programy oraz ustawę o popieraniu pracy. Bardzo często przedsięwzięcia te uzupełniają się nawzajem i są finansowane z kilku źródeł. W realizację tych programów, obok urzędów gminnych i publicznych służb zatrudnieniowych, włączane są stowarzyszenia dobroczynne, kościół, związki zawodowe, izby handlowo- -przemysłowe i miejscowe przedsiębiorstwa.

Różnorodność inicjatyw świadczyć może zarówno o sile, jak i o słabości tych przedsięwzięć. Zaletą ich jest możliwość elastycznego dopasowania do regionalnych struktur gospodarczych. Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że promocja zatrudnienia nie należała do niedawna do zadań gminy. Stąd też mnogość inicjatyw związana jest przede wszystkim z próbami poszukiwania rozwiązań optymalnych. Podstawowymi filarami komunalnej polityki rynku pracy są dwa instrumenty 5:

– specjalne miejsca pracy (ABM) tworzone dla bezrobotnych mających szczególne trudności ze znalezieniem pracy,

– „pomoc dla pracy”, w ramach której zatrudnia się na czas określony osoby korzystające z pomocy społecznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>