Wnioski z doświadczeń niemieckich dla Polski

0
comments

Polska weszła na drogę uprzemysłowienia o wiele później niż Niemcy. Stąd też polityka zatrudnienia i rynku pracy w Polsce ma do rozwiązania jakościowo odmienne problemy i przeciwdziałanie bezrobociu odbywa się w zupełnie innych warunkach instytucjonalnych. Chociaż w obydwu krajach proces transformacji gospodarki związany jest z szybkim wzrostem bezrobocia, to w Polsce mamy jednak odmienną strategię reform. Zjednoczenie Niemiec powiązane było z likwidacją granic, wprowadzeniem w pełni wymienialnej waluty i powiązaniem gospodarki wschodnioniemieckiej z systemem międzynarodowej konkurencji. Powstała silna presja na wzrost płac realnych, która stała się jedną z przyczyn szybkiego spadku zatrudnienia. W Polsce transformacja gospodarki dokonuje się w wolniejszym tempie przy jednoczesnym spadku płacy realnej, co powoduje, że nacisk na redukcję zatrudnienia w przedsiębiorstwach jest o wiele mniejszy. Nie oznacza to jednak, że o powodzeniu polskich reform nie zadecyduje rynek pracy. Trzeba bowiem pamiętać, że nie można zmniejszyć dystansu technologicznego i luki produkcyjnej Polski w stosunku do Europy Zachodniej bez wzrostu bezrobocia i reformy dawnego systemu zatrudnienia. Można zatem spodziewać się pewnej fazy w procesie transformacji, w której nastąpi silny wzrost bezrobocia spowodowany procesami restrukturyzacji gospodarki. W tym momencie akceptacja społeczna dalszych reform możliwa będzie tylko przy skoncentrowanej pomocy instytucji rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>