Współczesny wymiar i struktura bezrobocia

0
comments

Współczesny wymiar i struktura bezrobocia w krajach wysoko rozwiniętych różnią je zasadniczo od tego zjawiska sprzed dwudziestu lat. 0 ile wcześniej bezrobocie było skutkiem kolejnych kryzysów gospodarczych i cechowało się przejściowością, to obecnie ma ono trwały i strukturalny charakter. Przemiany te zmuszają do poszukiwania nowych form przeciwdziałania temu społecznie szkodliwemu zjawisku.

Historycznie rzecz ujmując, pierwsze zabiegi ochronne przed skutkami bezrobocia koncentrowały się na tworzeniu systemu świadczeń socjalnych zastępujących płacę, które z czasem przekształciły się w świadczenia ubezpieczeniowe. Pierwsze środki zmierzające do zmniejszenia rozmiarów bezrobocia koniunkturalnego zostały zaproponowane przez J. M. Keynesa w jego słynnej pracy Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza w 1936 roku. Rozważania Keynesa przyczyniły się do powstania interwencjonizmu państwowego, szeroko stosowanego przez rządy w celu likwidacji recesji. Doktryna keynesistowska stworzyła podstawy teoretyczne polityki zatrudnienia.

W Republice Federalnej Niemiec w latach 1968-1975 prowadzona była – z bardzo dobrymi rezultatami – polityka zatrudnienia oparta na keyne- sistowskiej koncepcji globalnego sterowania popytem. Instytucjonalną bazę polityki zatrudnienia stworzyła uchwalona przez Bundestag w 1967 roku ustawa o stabilizacji i wzroście gospodarczym 1. Keynesistowską politykę koniunkturalną i wzrostu gospodarczego wspierała aktywna polityka rynku pracy. Gospodarka niemiecka osiągnęła w tym czasie, w porównaniu z innymi krajami zachodnimi, lepsze rezultaty w realizacji celu pełnego zatrudnienia wysuwanego przez keynesistów, w zakresie stabilizacji cen akcentowanej przez monetarystów i w dziedzinie międzynarodowej konkurencyjności, szczególnie podkreślanej przez Skandynawów. Polityka globalnego sterowania popytem odnosiła sukcesy do pierwszego kryzysu naftowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>