Zadania dla polityki rynku pracy

0
comments

Jeśli uwzględni się sytuację społeczno-gospodarczą w tamtym okresie, cechującą się pełnym zatrudnieniem i przechodzeniem od kapitałoeksten- sywnego do kapitalointensywnego wzrostu gospodarczego, to podstawowe założenia aktywnej polityki rynku pracy były przekonujące, gdyż przez dostosowanie struktury kwalifikacyjno-zawodowej kadr do zapotrzebowania rynku pracy i mobilność pracowniczą możliwe było przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. 0 zmianie akcentów w polityce rynku pracy Republiki Federalnej Niemiec nie przesądziło bezrobocie, lecz spodziewany deficyt rąk do pracy. Co prawda w gałęziach zanikających, na przykład w górnictwie, pojawiło się w tym czasie bezrobocie, jednak nie wpłynęło ono na zmianę charakteru prognoz. Nowe podejście było także uzasadniane względami sprawiedliwości społecznej. Uważano, że niewykwalifikowani bezrobotni dzięki przeszkoleniom i przekwalifikowaniom zawodowym zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy. W nowej ustawie przewidziano następujące zadania dla polityki rynku pracy 9:

– przeciwdziałanie bezrobociu, niepełnowartościowemu zatrudnieniu i deficytowi siły roboczej,

– pobudzanie ruchliwości zawodowej,

– polepszenie regionalnej i sektorowej struktury zatrudnienia,

– zapobieganie i likwidowanie negatywnych skutków zatrudnieniowych postępu technicznego i przemian strukturalnych,

– integrację zawodową grup problemowych na rynku pracy, w szczególności inwalidów, młodzieży, kobiet i starszych pracowników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>