Zadania Urzędu Powierniczego

0
comments

Przejściu do nowego systemu społeczno-gospodarczego towarzyszą w byłej NRD szybkie przekształcenia własnościowe. Procesy prywatyzacyjne utrudnia nie rozwiązana do końca sprawa reprywatyzacji, która według ustawodawstwa zachodnioniemieckiego ma pierwszeństwo przed prywatyzacją. Przekształcenia własnościowe realizowane są przez Urząd Powierniczy (Treuhandanstalt). Urząd Powierniczy został utworzony 1 marca 1990 roku w celu przekształcenia przedsiębiorstw państwowych w spółki kapitałowe. W czerwcu 1990 roku instytucja ta została upoważniona z mocy ustawy do prywatyzacji podległych jej przedsiębiorstw. Jako podmiot prawa publicznego i osoba prawna Urząd Powierniczy realizuje proces prywatyzacji 8 tys. przedsiębiorstw państwowych zatrudniających 4 miliony osób. Poza tym urząd ten posiada i zarządza ziemią i lasami o powierzchni 4 milionów hektarów, co odpowiada 40% powierzchni Niemiec Wschodnich. Z racji spełnianych funkcji Urząd Powierniczy jest instytucją publiczną, natomiast dyskusyjne jest traktowanie go jako koncernu przedsiębiorstw publicznych.

Podstawowym celem Urzędu Powierniczego jest szybka prywatyzacja, zdecydowana sanacja i przezorna likwidacja przedsiębiorstw. W ustawie o Urzędzie Powierniczym wymienione są następujące podstawowe jego zadania 2:

– prywatyzacja i zarządzanie majątkiem społecznym według zasad społecznej gospodarki rynkowej:

– strukturalne dopasowanie gospodarki do wymagań rynku, głównie przez promocję konkurencyjności przedsiębiorstw i zabezpieczenie miejsc pracy:

– poprawa struktury organizacyjnej przedsiębiorstw i popieranie działań zmierzających do wzrostu efektywności:

– przygotowanie terenów do lokalizacji działalności gospodarczej:

– prywatyzacja i reorganizacja majątku społecznego w rolnictwie i leśnictwie, z uwzględnieniem cech specyficznych tej gałęzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>