Zwalczanie bezrobocia w regionach szczególnie nim zagrożonych

0
comments

Pewna część realizowanych programów miała charakter zatrudnieniowy i była skierowana na zwalczanie bezrobocia w regionach szczególnie nim zagrożonych lub w branżach zanikających, bądź była zaadresowana do grup problemowych (młodzież, inwalidzi). Prowadzono quasi- politykę stop and go. Środkom polityki zatrudnienia o charakterze ekspansywnym towarzyszyły kłopoty związane z ich finansowaniem na skutek podejmowanych oszczędności w zakresie wydatków budżetowych. Przede wszystkim w latach 1981-1982 pogorszenie koniunktury spowodowało przesunięcie priorytetów z polityki zatrudnienia na uzdrawianie finansów publicznych, czyli tzw. „konsolidację” budżetów. W programach zatrudnieniowych następowało przesunięcie punktu ciężkości z wydatków państwowych na promocję prywatnego popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Świadczyć o tym mogą relacje wydatków z 1974 roku. Wówczas to w ramach programu promującego zatrudnienie, wzrost i stabilizację na dodatkowe inwestycje państwowe przewidziano 1,1 miliarda marek, podczas gdy na dotacje inwestycyjne dla kapitału prywatnego 7,5 miliarda marek. To przesunięcie akcentów jest typowe dla programów zatrudnieniowych po 1974 roku. Tendencję tę można również zauważyć w przypadku oddziaływania czynników wpływających na rentowność przedsiębiorstwa (korzystne stawki amortyzacji, obniżka podatku dochodowego).

Niektóre programy, oprócz celów zatrudnieniowych, realizowały także zadania polityki finansowej w dziedzinie podziału i określone postulaty społeczne. Tak działo się w przypadku obniżki podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków rodzinnych. Podwyżka podatku od wartości dodanej i obniżka podatku dochodowego prowadziły do zmiany struktury wpływów budżetowych, tj. wzrostu udziału podatków pośrednich. Te instrumenty nie są programami zatrudnieniowymi w pierwotnym znaczeniu, chociaż wpływają na kształtowanie się zatrudnienia. Podobnie wygląda finansowanie programu inwestycji przyszłościowych, w ramach którego tworzono podstawy infrastruktury dla przyszłych inwestycji prywatnych. Nadrzędnym celem tego programu nie było tworzenie nowych miejsc pracy, lecz zwiększenie gotowości inwestycyjnej prywatnych przedsiębiorstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>